Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Αιφνιδιαστικός έλεγχος ντόπινγκ από το ΕΣΚΑΝ!

Κλιμάκια του ΕΣΚΑΝ βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του ΠΑΟΚ για αιφνιδιαστικούς ελέγχους ντόπινγκ.

Όπως έκα­νε γνω­στό ο Γιάν­νης Μώρα­λης, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της συνά­ντη­σης των ανθρώ­πων του Ολυ­μπια­κού με τον υφυ­πουρ­γό Αθλη­τι­σμού Λευ­τέ­ρη Αυγε­νά­λη, κλι­μά­κια του ΕΣΚΑΝ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν την Παρα­σκευή αιφ­νι­δια­στι­κούς ελέγ­χους ντό­πινγκ, τόσο στις εγκα­τα­στά­σεις του Ρέντη, όσο και σε αυτές του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημ­βρία.

Όπως φαί­νε­ται, λοι­πόν, το θέμα με το ντό­πινγκ κοντρόλ που ζήτη­σε ο ΠΑΟΚ έφε­ρε απο­τε­λέ­σμα­τα και το ΕΣΚΑΝ κινη­το­ποι­ή­θη­κε άμε­σα και αιφ­νι­δια­στι­κά, με απο­τέ­λε­σμα να γίνε­ται έλεγ­χος σε 8 συνο­λι­κά παί­κτες, τέσ­σε­ρις από κάθε ομά­δα, δυο μέρες πριν το μεγά­λο ντέρ­μπι στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης».

Συγκε­κρι­μέ­να θα εξε­τα­στούν από κάθε ομά­δα ένας τερ­μα­το­φύ­λα­κας, ένας αμυ­ντι­κός, ένας μέσος κι ένας επι­θε­τι­κός.

 

 

Πηγή www.onsports.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων