- Διαφήμιση -

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Ο απόλυτος οδηγός για τον θεατή

To ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει!

Πέρα­σαν οκτώ ολό­κλη­ρα χρό­νια από την τελευ­ταία φορά που σκο­νι­στή­κα­με στις ειδι­κές δια­δρο­μές του ΕΚΟ Ράλ­λυ Ακρό­πο­λις. Από το 2013 μέχρι και σήμε­ρα, ο «αγώ­νας των Θεών» δεν συμπε­ρι­λαμ­βα­νό­ταν στο καλα­ντά­ρι του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος. Ήταν ένα μεγά­λο πλήγ­μα όχι μόνο για τους φανα­τι­κούς θαυ­μα­στές του ή την «εικό­να» της χώρα μας αλλά επι­τρέψ­τε μας να πιστεύ­ου­με και για την ίδια την διορ­γά­νω­ση. Για να γίνει περισ­σό­τε­ρο αντι­λη­πτό το πόσος και­ρός πέρα­σε, σκε­φτεί­τε το εξής: Τότε νικη­τής ήταν ο Latvala με Volkswagen Polo, ο οποί­ος σήμε­ρα είναι αγω­νι­στι­κός διευ­θυ­ντής της Toyota…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων