- Διαφήμιση -

Αποχώρηση Αναστόπουλου — Ραγδαίες εξελίξεις μετά το ντέρμπι το Κυπέλλου

Δύο 24ωρα μετά την αποχώρηση των Πειραιωτών στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους «πράσινους»

Την εξαί­ρε­σή του από τους αγώ­νες της Α1 μπά­σκετ, μέχρι νεο­τέ­ρας, ζήτη­σε με επι­στο­λή του προς την ΚΕΔ/ΕΟΚ ο Πανα­γιώ­της Ανα­στό­που­λος, εκ των διαι­τη­τών του ημι­τε­λι­κού Κυπέλ­λου, Πανα­θη­ναϊ­κός-Ολυ­μπια­κός, που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε ποτέ!

Δύο 24ωρα μετά την απο­χώ­ρη­ση των Πει­ραιω­τών στο ημί­χρο­νο της ανα­μέ­τρη­σης με τους «πρά­σι­νους», ο έμπει­ρος ρέφε­ρι ζήτη­σε, για προ­σω­πι­κούς λόγους όπως ανα­φέ­ρει στο κεί­με­νό του, να εξαι­ρε­θεί από τις προ­σε­χείς ανα­με­τρή­σεις της κορυ­φαί­ας κατη­γο­ρί­ας του ελλη­νι­κού πρωταθλήματος.

«Παρα­κα­λώ όπως δε χρη­σι­μο­ποι­η­θώ σε αγώ­νες πρω­τα­θλη­μά­των σας μέχρι νεω­τέ­ρας σε προ­σω­πι­κούς λόγους», ανέ­φε­ρε στο έγγρα­φο που έστει­λε το πρωί στην κεντρι­κή επι­τρο­πή διαι­τη­σί­ας. Παράλ­λη­λα, ενη­μέ­ρω­σε πως δεν θα παρα­στεί την Κυρια­κή (17/02) στο σεμι­νά­ριο των διαι­τη­τών της Basket League, διό­τι εδώ και μέρες είναι άρρω­στος, ενώ την προ­σε­χή Πέμ­πτη έχει υπο­χρε­ώ­σεις στην FIBA και θα μετα­βεί στο εξωτερικό.

 

Πηγή sportin.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων