37ος Αυθεντικός Μαραθώνιος : Δυο Κενυάτες και ο Κώστας Γκελαούζος στο βάθρο

Στην τρίτη θέση του Αυθεντικού Μαραθωνίου τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος, γράφοντας μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού

Στην τρί­τη θέση του Αυθε­ντι­κού Μαρα­θω­νί­ου τερ­μά­τι­σε ο Κων­στα­ντί­νος Γκε­λα­ού­ζος, γρά­φο­ντας μια χρυ­σή σελί­δα στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού αθλη­τι­σμού.

Ο Πανελ­λη­νιο­νί­κης τερ­μά­τι­σε με χρό­νο 2:19:02, και έγι­νε ο πρώ­τος Έλλη­νας που τερ­μα­τί­ζει στον 37ο Μαρα­θώ­νιο.

Φοβε­ρός Κώστα Γκε­λα­ου­ζος, τρί­τος στον 37ο AMA και νικη­τής στο πρω­τά­θλη­μα #segas

Δημο­σιεύ­τη­κε από Σύν­δε­σμος Ελλη­νι­κών Γυμνα­στι­κών Αθλη­τι­κών Σωμα­τεί­ων στις Κυρια­κή, 10 Νοεμ­βρί­ου 2019

Οι μόνοι που τον πέρα­σαν ήταν ο νικη­τής Τζον Κιπ­κο­ρί Κόμεν από την Κένυα και ο, επί­σης, Κενυά­της, Φελι­σιέν Μου­χι­τί­ρα.

Ανα­λυ­τι­κά, ο Τζον Κιπ­κο­ρί Κόμεν τερ­μά­τι­σε πρώ­τος με χρό­νο 2:16:34. Ο 42χρονος Κενυά­της δρο­μέ­ας έφτα­σε πρώ­τος στο Πανα­θη­ναϊ­κό Στά­διο έχο­ντας προ­σπε­ρά­σει τον συμπα­τριώ­τη του, Φελι­σιέν Μου­χι­τί­ρα, μόλις 600 μέτρα πριν τον τερ­μα­τι­σμό!

 

 

Ο Κενυά­της Φελι­σιέν Μου­χι­τί­ρα ήρθε δεύ­τε­ρος στον 37ο Μαρα­θώ­νιο Αθή­νας με χρό­νο 2:16.43.

Στην ιδιαί­τε­ρα τιμη­τι­κή, τρί­τη θέση, τερ­μά­τι­σε ο Κώστας Γκε­λα­ού­ζος με χρό­νο 2:19:02. Ο Γκε­λα­ού­ζος ανα­δεί­χθη­κε πρω­τα­θλη­τής Ελλά­δας για τρί­τη δια­δο­χι­κή χρο­νιά.

Τα μετάλλια του 37ου Μαραθωνίου

Οι δρο­μείς από φέτος θα κερ­δί­ζουν το νέο μετάλ­λιο του αγώ­να στο οποίο θα ανα­πα­ρί­στα­ται μια δια­φο­ρε­τι­κή ιστο­ρι­κή στιγ­μή από το αγώ­νι­σμα του Μαρα­θω­νί­ου, καθώς και οι ελλη­νι­κές ρίζες του.

Στην μια πλευ­ρά θα δια­κρί­νε­ται το Καλ­λι­μάρ­μα­ρο Στά­διο, ενώ στην άλλη τα γεγο­νό­τα-ορό­ση­μα από τη γέν­νη­ση, την εξέ­λι­ξη και σπου­δαί­ες στιγ­μές του Μαρα­θω­νί­ου που υπο­γρά­φουν σπου­δαί­οι εικα­στι­κοί όπως οι Κώστας Βαρώ­τσος, Αλέ­κος Φασια­νός και Γιάν­νης Ψυχο­παί­δης.

Σημειώ­νε­ται ότι τα νέα μετάλ­λια θα δίνο­νται από φέτος και για 8 χρό­νια.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων