- Διαφήμιση -

ΥOUTH REACTION-YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION

Το έργο YOUTH REACTION υλο­ποιεί­ται στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος Active citizens fund, με φορέα υλο­ποί­η­σης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταί­ρους την ΕΟΕΣ Εύξει­νη Πόλη – Δίκτυο Ευρω­παϊ­κών Πόλε­ων για την Αει­φό­ρο Ανά­πτυ­ξη και τον OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

Το πρό­γραμ­μα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Ισλαν­δία, το Λιχτεν­στάιν και τη Νορ­βη­γία και είναι μέρος του χρη­μα­το­δο­τι­κού μηχα­νι­σμού του Ευρω­παϊ­κού Οικο­νο­μι­κού Χώρου (ΕΟΧ) περιό­δου 2014 – 2021, γνω­στού ως EEA Grants. Το πρό­γραμ­μα στο­χεύ­ει στην ενδυ­νά­μω­ση και την ενί­σχυ­ση της βιω­σι­μό­τη­τας της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών και στην ανά­δει­ξη του ρόλου της στην προ­α­γω­γή των δημο­κρα­τι­κών δια­δι­κα­σιών, στην ενί­σχυ­ση της συμ­με­το­χής των πολι­τών στα κοι­νά και στην προ­ά­σπι­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των. Τη δια­χεί­ρι­ση της επι­χο­ρή­γη­σης του προ­γράμ­μα­τος Active citizens fund για την Ελλά­δα έχουν ανα­λά­βει από κοι­νού το Ίδρυ­μα Μπο­δο­σά­κη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισ­σό­τε­ρα εδώ:

www.activecitizensfund.gr

#activecitizensfund_GR #ACF_GR #activecitizens #civilsociety

@active citizens fund Greece @EEA and Norway Grants @EEA Grants Greece
@Bodossaki Foundation @SolidarityNow @The Norwegian Embassy in Athens, Greece

https://www.facebook.com/horizonHELLASGR

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων