- Διαφήμιση -

Πρόωρες εκλογές: Το παρασκήνιο της απόφασης Τσίπρα — Η βαριά ήττα και το δραματικό διάγγελμα

Αποτελέσματα Eκλογών 2019: Καταιγιστικές πολιτικές εξελίξεις μετά τη συντριπτική νίκη της ΝΔ - Η βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ανάγκασε τον πρωθυπουργό να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες - Πότε θα διαξαχθούν - Το χρονικό των εξελίξεων

Η 27η Μαΐ­ου ξημέ­ρω­σε με ένα δια­φο­ρε­τι­κό πολι­τι­κό σκη­νι­κό για την Ελλάδα.

Η σαρω­τι­κή νίκη της ΝΔ στις ευρω­ε­κλο­γές 2019 με εννέα μονά­δες δια­φο­ρά από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πανω­λε­θρία του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές ανά­γκα­σε τον Αλέ­ξη Τσί­πρα να προ­χω­ρή­σει σε πρό­ω­ρη προ­σφυ­γή στις κάλ­πες, αμέ­σως μετά τον β’ γύρο των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός τη Δευ­τέ­ρα 3 Ιου­νί­ου θα επι­σκε­φθεί το προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και θα ζητή­σει από τον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, τη διά­λυ­ση της Βουλής.

Οι μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι η πιθα­νό­τε­ρη ημε­ρο­μη­νία για προ­σφυ­γή στις κάλ­πες είναι η 30η Ιου­νί­ου, με δεύ­τε­ρη — όχι και τόσο πιθα­νή — την 7η Ιουλίου.

Μετά προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλο­γών, ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας θα δώσει εντο­λή σχη­μα­τι­σμού υπη­ρε­σια­κής κυβέρ­νη­σης, η οποία θα οδη­γή­σει τη χώρα στις εκλο­γές. Στην περί­πτω­ση που κάποιο κόμ­μα δεν έχει αυτο­δυ­να­μία μετά το πέρας της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, τότε ξεκι­νά­ει ο τρι­ή­με­ρος κύκλος διε­ρευ­νη­τι­κών εντολών.

Το παρασκήνιο της απόφασης

«Αν ένας πρω­θυ­πουρ­γός χάσει με 7 μονά­δες στις ευρω­ε­κλο­γές, δεν μπο­ρεί να πει ότι δεν τρέ­χει τίπο­τα. Για­τί αυτό είναι δημο­κρα­τία. Ό,τι πει ο λαός». Με αυτή τη φρά­ση ο Αλέ­ξης Τσί­πρας είχε προι­δε­ά­σει τους πολί­τες πως αν η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγά­λη, τότε οι πρό­ω­ρες κάλ­πες είναι αναπόφευκτες.

Το Newsbomb.gr, με ανα­λυ­τι­κά ρεπορ­τάζ από την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, είχε απο­κα­λύ­ψει ότι ο Αλέ­ξης Τσί­πρας θα πάει σε πρό­ω­ρες εκλο­γές αν το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών είναι «βαρύ» για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξε­λί­ξεις μας επι­βε­βαί­ω­σαν πανηγυρικά.

Μετά τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα των exit polls, ο Αλέ­ξης Τσί­πρας πήρε το δρό­μο για την Κου­μουν­δού­ρου. Στα γρα­φεία του ΣΥΡΙΖΑ το κλί­μα ήταν «βαρύ» και δεν θύμι­ζε σε τίπο­τα τα… πανη­γύ­ρια των προη­γού­με­νων εκλο­γι­κών ανα­με­τρή­σε­ων του 2014 και του 2015, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέ­βα­ζε κατα­κό­ρυ­φα τα ποσο­στά του.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός αμέ­σως ζήτη­σε σύσκε­ψη με τα κορυ­φαία στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ άλλα και τους κορυ­φαί­ους υπουρ­γούς, Φλα­μπου­ρά­ρη, Τσα­κα­λώ­το, Τζα­να­κό­που­λο, Βίτσα, Γερο­βα­σί­λη και Αχτσιόγλου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο πρω­θυ­πουρ­γός τους είπε ότι «κάτω από αυτές τις εξε­λί­ξεις η πρό­ω­ρη προ­σφυ­γή στις κάλ­πες είναι μονόδρομος».

Ορι­σμέ­νοι υπουρ­γοί πρό­τει­ναν στον Αλέ­ξη Τσί­πρα οι εκλο­γές να γίνουν κανο­νι­κά το φθι­νό­πω­ρο, αφού έτσι και αλλιώς το διά­στη­μα μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση της τετρα­ε­τί­ας είναι μικρό.

«Ποτέ δεν επέ­λε­ξα τον εύκο­λο δρό­μο και δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Μένω πιστός στις αρχές της αρι­στε­ράς και της δημο­κρα­τι­κής παρά­τα­ξης», τους είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­μέ­νο­ντας ότι η πρό­ω­ρη προ­σφυ­γή στις κάλ­πες ήταν η μονα­δι­κή λύση.

Το δραματικό διάγγελμα Τσίπρα μετά την ήττα

«Ζητά­με καθα­ρή εντο­λή από το λαό», είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός μετά την πολύ­ω­ρη σύσκε­ψη στην Κου­μουν­δού­ρου με στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και υπουρ­γούς, απο­τι­μώ­ντας το απο­τέ­λε­σμα των ευρωεκλογών.

Ο κ. Τσί­πρας ευχα­ρί­στη­σε θερ­μά στε­λέ­χη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τους απλούς πολί­τες που έδω­σαν τη μάχη των εκλο­γών, όπως είπε.

«Τέσ­σε­ρα χρό­νια τώρα πορευ­τή­κα­με σε πρω­το­φα­νείς δυσκο­λί­ες. Κόντρα στο ρεύ­μα. Αλλά πάντο­τε με όπλο την αξιο­πρέ­πεια μας, την εντι­μό­τη­τά μας και τη στή­ρι­ξη του ελλη­νι­κού λαού», δήλω­σε εισα­γω­γι­κά στη ο Αλέ­ξης Τσίπρας.

«Βγά­λα­με τη χώρα από τη μέγ­γε­νη των μνη­μο­νί­ων, κατα­φέ­ρα­με εντέ­λει να ορθο­πο­δή­σου­με και μόλις ανα­σά­να­με, θέσα­με στην κρί­ση του ελλη­νι­κού λαού ένα σχέ­διο για την επό­με­νη μέρα της πατρί­δας. Ένα σχέ­διο ελά­φρυν­σης για τους πολ­λούς, σχέ­διο ανά­καμ­ψης για την ελλη­νι­κή οικο­νο­μία», είπε χαρακτηριστικά.

«Ζητή­σα­με με γεν­ναιό­τη­τα την εμπι­στο­σύ­νη του ελλη­νι­κού λαού στο σχέ­διό μας. Στα μέτρα ελά­φρυν­σης, στην πορεία ανα­συ­γκρό­τη­σης της κοι­νω­νί­ας και της χώρας. Έτσι ώστε κανείς να μην μπο­ρεί να τα αμφι­σβη­τή­σει», ανέ­φε­ρε ο πρωθυπουργός.

Σύμ­φω­να με τον Πρω­θυ­πουρ­γό, «θα πού­με την αλή­θεια ότι υπάρ­χουν: ο δρό­μος της ορι­στι­κής εξό­δου από τα μνη­μό­νια και ο δρό­μος της επι­στρο­φής στο σκο­τά­δι της λιτό­τη­τας και της επι­στρο­φής του ΔΝΤ».

Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας επε­σή­μα­νε ότι «το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα δεν είναι αντά­ξιο των προσ­δο­κιών μας και δεν μου ται­ριά­ζει να αγνο­ή­σω αυτό το αποτέλεσμα».

«Μένω πιστός στις αρχές μου, στις αρχές τις αρι­στε­ράς και η αφο­σί­ω­ση στο ελλη­νι­κό λαό είναι απα­ρά­βα­τος κανό­νας. Το σημε­ρι­νό απο­τέ­λε­σμα δίνει στην αντι­πο­λί­τευ­ση να αμφι­σβη­τή­σει συνο­λι­κά το σχέ­διο της εξό­δου από την κρί­ση», υπο­γράμ­μι­σε.

Όπως σημεί­ω­σε «η τελι­κή ετυ­μη­γο­ρία ανή­κει στον ελλη­νι­κό λαό, δεν πρό­κει­ται να απο­δρά­σω από τον αγώ­να τη μάχη για την ισό­τη­τα την αλλη­λεγ­γύη και την κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, θα δώσου­με αυτή τη μάχη όπως κάνου­με πάντα», ενώ υπο­γράμ­μι­σε ότι «αμέ­σως μετά από το 2ο γύρο θα ζητή­σω από τον Προ­έ­δρο της Δημο­κρα­τί­ας την άμε­ση προ­κή­ρυ­ξη εθνι­κών εκλογών».

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων