Οταν ο υπουργός αιφνιδιάζει τα… βλέπει όλα

Aιφνιδιαστική επίσκεψη έκανε ο νέος υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στον ΕΦΚΑ (τμήμα ΓΛΚ) στην πλατεία Κάνιγγος την Παρασκευή και… τα «είδε όλα».

Aιφ­νι­δια­στι­κή επί­σκε­ψη έκα­νε ο νέος υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γιάν­νης Βρού­τσης στον ΕΦΚΑ (τμή­μα ΓΛΚ) στην πλα­τεία Κάνιγ­γος την Παρα­σκευή και… τα «είδε όλα».

Ουρές συντα­ξιού­χων, κλει­στά γρα­φεία με ταμπέ­λα που έγρα­φε «μετα­τέ­θη­κε», σε γρα­φεία στοι­βαγ­μέ­νους φακέ­λους με στοι­χεία συντα­ξιού­χων, και αρκε­τούς εργα­ζο­μέ­νους να τρέ­χουν και να μη φτά­νουν.

Σύμ­φω­να με όσα ανα­φέ­ρει ο Βημα­το­δό­της στο «Βήμα της Κυρια­κής» «μια βασι­κή διευ­θύ­ντρια έλει­πε και ειδο­ποι­ή­θη­κε από άλλους ότι στο κτί­ριο κόβει βόλ­τες ο υπουρ­γός. Οταν εμφα­νί­στη­κε, δικαιο­λο­γή­θη­κε ότι είχε πάρει 2ωρη άδεια για ένα θέμα… οικο­γε­νεια­κό. Εξή­ντα στε­λέ­χη του ΕΦΚΑ, μάθα­με, έχουν πάρει απόσπαση/διάθεση σε άλλες υπη­ρε­σί­ες. Ο κάθε υπάλ­λη­λος διεκ­πε­ραιώ­νει 40–50 συντά­ξεις κάθε μήνα, ενώ το συγκε­κρι­μέ­νο τμή­μα βγά­ζει 1.000 συντά­ξεις κάθε μήνα. Στην καλύ­τε­ρη των περι­πτώ­σε­ων δου­λεύ­ουν δηλα­δή 20 άτο­μα. Οι υπό­λοι­ποι 60 είχαν μετα­τε­θεί σε καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες, επί ΣΥΡΙΖΑ».

Και προ­σθέ­τει: Εδώ που τα λέμε, τώρα δια­πι­στώ­νουν οι νέοι υπουρ­γοί πού πήγε το τελευ­ταίο κον­δύ­λι του υπουρ­γεί­ου της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης. Στους κατα­στρο­φείς εγγρά­φων ή κοι­νώς «χαρ­το­φά­γους».

Για παρά­δειγ­μα, στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας αγο­ρά­στη­καν και­νούρ­γιοι οι οποί­οι κατέ­στρε­ψαν χιλιά­δες έγγρα­φα. Στο υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών ο υπουρ­γός και ο υφυ­πουρ­γός βρή­καν άδειους φακέ­λους (οι προη­γού­με­νοι άρα­γε τους πήραν μαζί τους; Στα σπί­τια τους;) και εξα­φα­νι­σμέ­νους τους σκλη­ρούς δίσκους στους ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές.

Ακό­μη και στο Μέγα­ρο Μαξί­μου οι προη­γού­με­νοι ένοι­κοι δεν βρή­καν τους κατα­λό­γους των τρι­ψή­φιων απόρ­ρη­των τηλε­φώ­νων με απο­τέ­λε­σμα τα λεγό­με­να «κόκ­κι­να τηλέ­φω­να», αυτά με τα οποία ο Πρω­θυ­πουρ­γός επι­κοι­νω­νεί με ασφά­λεια με υπουρ­γούς, υφυ­πουρ­γούς κ.ά., να μεί­νουν για μεγά­λο διά­στη­μα απε­νερ­γο­ποι­η­μέ­να.

 

Πηγή tovima.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων