- Διαφήμιση -

Ορκίζεται σήμερα πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στις 13.00 μ.μ. της Δευτέρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο για να ορκιστεί στο αξίωμα του πρωθυπουργού και να λάβει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Στις 13.00 μ.μ. της Δευ­τέ­ρας, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θα βρε­θεί στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο για να ορκι­στεί στο αξί­ω­μα του πρω­θυ­πουρ­γού και να λάβει από τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο την εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρνησης.

Αμέ­σως μετά θα μετα­βεί στο Μέγα­ρο Μαξί­μου για την τελε­τή παρά­δο­σης παρα­λα­βής του πρω­θυ­πουρ­γι­κού γρα­φεί­ου από τον προ­κά­το­χό του Αλέ­ξη Τσίπρα.

Ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός είναι έτοι­μος να ανα­κοι­νώ­σει τον κατά­λο­γο με τους υπουρ­γούς και υφυ­πουρ­γούς, οι οποί­οι προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να ορκι­στούν την Τρί­τη και να μετα­βούν αμέ­σως στα υπουρ­γεία για να ανα­λά­βουν καθήκοντα.

Το νέο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­μέ­νε­ται να συνε­δριά­ζει για πρώ­τη φορά την Τετάρ­τη με την πλή­ρη σύν­θε­σή του και εκεί κάθε μέλος του να παρα­λαμ­βά­νει φάκε­λο με τις προ­τε­ραιό­τη­τες του τομέα του που πρέ­πει να προ­ω­θη­θούν τάχιστα.

Ο κ. Μητσο­τά­κης έχει ήδη πριν από τις εκλο­γές έτοι­μο τον βασι­κό κορ­μό του νέου υπουρ­γι­κού σχή­μα­τος το οποίο θα συν­δυά­ζει την εμπει­ρία και τη γνώ­ση με το πνεύ­μα της ανανέωσης.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων