Οι φάκελοι που ανοίγουν με την επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα

Επενδύσεις, αμυντική συνεργασία και Ανατολική Μεσόγειος στο μικροσκόπιο της χώρας

Την ερχό­με­νη Παρα­σκευή επι­σκέ­πτε­ται την Ελλά­δα ο αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο, σημα­το­δο­τώ­ντας μία ενί­σχυ­ση των σχέ­σε­ων με την Ελλά­δα, ως μία συνέ­χεια των επα­φών που είχε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης αλλά και των θετι­κών μηνυ­μά­των που έχουν στα­λεί από τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες για νέες προ­ο­πτι­κές στις σχέ­σεις με την χώρα μας.

Η επί­σκε­ψη του Πομπέο έχει τρεις άξο­νες στους οποί­ους επεν­δύ­ει η Ελλά­δα για τις σχέ­σεις της με την Αμε­ρι­κή. Η αμυ­ντι­κή συνερ­γα­σία, οι διερ­γα­σί­ες στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο αλλά και οι ελπί­δες που έχουν γεν­νη­θεί στον χώρο των επεν­δύ­σε­ων βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο της ελλη­νι­κής πλευ­ράς που προ­σβλέ­πει στο να ευο­δω­θούν τα παρα­πά­νω.

Ήδη ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης έκα­νε το κάλε­σμα στους αμε­ρι­κα­νούς επεν­δυ­τές τις προη­γού­με­νες μέρες για να εκμε­ταλ­λευ­τούν τις ευκαι­ρί­ες που παρου­σιά­ζο­νται στην Ελλά­δα. “Υπερ­βή­κα­με τον λαϊ­κι­σμό, τώρα στη­ρί­ζου­με τις επεν­δύ­σεις”.

Ο Πρω­θυ­πουρ­γός υπο­γράμ­μι­σε την ανά­κτη­ση της οικο­νο­μι­κής εμπι­στο­σύ­νης και την εντυ­πω­σια­κή ανά­καμ­ψη του δεί­κτη οικο­νο­μι­κού κλί­μα­τος που ευνο­ούν τις ξένες επεν­δύ­σεις στην Ελλά­δα.
Τρία θέμα­τα που ανοί­γουν με την επί­σκε­ψη Πομπέο

 

Υπο­γρα­φή αμοι­βαί­ας αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας

Ο Μάικ Πομπέο θα συνα­ντη­θεί με τον Έλλη­να ομό­λο­γό του Νίκο Δέν­δια για για να υπο­γρά­ψει συμ­φω­νία αμοι­βαί­ας αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας. Στη συνέ­χεια θα βρε­θεί με τον πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη και με τον υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο.

Μία τέτοια συμ­φω­νία ανοί­γει το δρό­μο για επεν­δύ­σεις σε ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές και πιθα­νή παρα­χώ­ρη­ση κάποιων εξο­πλι­σμών. Η χρο­νι­κή διάρ­κεια της συμ­φω­νί­ας είναι ανοι­χτή με δικαί­ω­μα ακύ­ρω­σης μόνον εφό­σον καταγ­γελ­θεί από τη μία ή την άλλη πλευ­ρά. Τα δύο βασι­κά συστα­τι­κά στοι­χεία αυτής της συμ­φω­νί­ας για την Ελλά­δα αφο­ρούν το λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και τις επεν­δύ­σεις σε υπο­δο­μές και στην υψη­λή τεχνο­λο­γία. Η παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νών στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ενι­σχύ­ει τη χώρα γεω­γρα­φι­κά σε σχέ­ση με άλλες συμ­μα­χι­κές χώρες όπως η Πολω­νία, Σλο­βα­κία, Ρου­μα­νία, Βουλ­γα­ρία, με την Ελλά­δα να διεκ­δι­κεί το ρόλο του παρό­χου ασφα­λεί­ας στα νέα κρά­τη-μέλη του ΝΑΤΟ στην περιο­χή.

Παράλ­λη­λα, οι αμε­ρι­κα­νι­κές επεν­δύ­σεις στις ελλη­νι­κές υπο­δο­μές δημιουρ­γούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για εγχώ­ρια αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία στο μέλ­λον. Αυτό αφο­ρά, βεβαί­ως, τον τομέα των μη επαν­δρω­μέ­νων αερο­χη­μά­των (UAV) και των drones, τομέ­ας ο οποί­ος είναι απο­λύ­τως συν­δε­δε­μέ­νος με την αιχ­μή των τεχνο­λο­γι­κών εξε­λί­ξε­ων.

Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειος

Η διεύ­ρυν­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού απο­τυ­πώ­μα­τος στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια γεν­νά­ει ελπί­δες για συνερ­γα­σία σε περαι­τέ­ρω επί­πε­δα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της περιο­χής της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου. Αυτό αφο­ρά την στή­ρι­ξη που θα μπο­ρού­σαν να παρέ­χουν οι ΗΠΑ στο σχή­μα τρι­με­ρούς συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας, Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας και Ισρα­ήλ. Οι τρεις χώρες εξα­κο­λου­θούν να στη­ρί­ζουν σθε­να­ρά την προ­ώ­θη­ση του σχε­δί­ου για την κατα­σκευή του αγω­γού EastMed.

Κυπρια­κό

Από την πλευ­ρά του ΟΗΕ γίνε­ται προ­σπά­θεια να επα­νεκ­κι­νή­σουν οι συζη­τή­σεις για το Κυπρια­κό. Στη Νέα Υόρ­κη συμ­φω­νή­θη­κε να προ­χω­ρή­σει μια τρι­με­ρής υπό τον κ. Γκου­τέ­ρες γ.γ. του ΟΗΕ, που, υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε μια άτυ­πη πεντα­με­ρή, με τη συμ­με­το­χή Ελλά­δας, Τουρ­κί­ας και Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου, και αντι­κεί­με­νο την ακαν­θώ­δη εξω­τε­ρι­κή πτυ­χή, δηλα­δή την ασφά­λεια και τις εγγυ­ή­σεις.

Πάντως αξιο­ση­μεί­ω­το είναι το μήνυ­μα που έστει­λε ο Πομπέο προς τον λαό της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας  με την ευκαι­ρία της 59ης επέ­τειο της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας της.

«Οι δύο χώρες συνερ­γά­ζο­νται στε­νά για να διευ­ρύ­νουν τους εμπο­ρι­κούς δεσμούς, να ανα­πτύ­ξουν φυσι­κούς πόρους, να κατα­πο­λε­μή­σουν την τρο­μο­κρα­τία, να βελ­τιώ­σουν την ασφά­λεια στη θάλασ­σα και να προ­ω­θή­σουν τη στα­θε­ρό­τη­τα στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου».

Ο κ. Πομπέο επα­νέ­λα­βε την αμε­ρι­κα­νι­κή θέση, ότι «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξα­κο­λου­θούν να υπο­στη­ρί­ζουν τις προ­σπά­θειες για την επα­νέ­νω­ση της Κύπρου ως διζω­νι­κή, δικοι­νο­τι­κή ομο­σπον­δία. Πιστεύ­ου­με ότι ένα τέτοιο επί­τευγ­μα είναι η καλύ­τε­ρη ευκαι­ρία για το λαό της Κύπρου να έχει διαρ­κή ειρή­νη”.

 

Πηγή www.thetoc.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων