Οι δύο μεγαλειώδεις προεκλογικές συγκεντρώσεις της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας

Όταν η εκλογική νίκη μετριόταν στους δρόμους και τις πλατείες

Υπήρ­χε κάπο­τε ένα κρι­τή­ριο για κάθε εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση που δεν έσφαλ­λε ποτέ: οι συγκε­ντρώ­σεις πριν από κάθε εκλο­γι­κή μάχη.

Ειδι­κά αν μιλά­με για τη δεκα­ε­τία του 1980, που ο δικομ­μα­τι­σμός και η πόλω­ση άγγι­ξαν νέο ιστο­ρι­κό υψη­λό, τότε οι γιγα­ντιαί­ες προ­ε­κλο­γι­κές ομι­λί­ες φανέ­ρω­ναν όχι μόνο τη δυνα­μι­κή του κόμ­μα­τος, αλλά και τη διά­στα­ση του δια­φαι­νό­με­νου θριάμ­βου.

Όσοι τα έζη­σαν, τα θυμού­νται καλά. Τα εκα­το­ντά­δες πούλ­μαν, το κυκλο­φο­ρια­κό χάος, τις ντου­ντού­κες, τα πελώ­ρια πανό και την παλ­λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση.

Πράγ­μα­τα που σφρά­γι­σαν την πρό­σφα­τη πολι­τι­κή ιστο­ρία του τόπου μας, σε επο­χές που Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου και Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης τα έδι­ναν κυριο­λε­κτι­κά όλα.

Και η μάχη της μαρ­κί­ζας του 1985 παρα­μέ­νει εδώ ορό­ση­μο. Τον χορό άνοι­ξε ο Ανδρέ­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στα τέλη Μαΐ­ου, μια ανά­σα πριν από τις εκλο­γές της 2ας Ιου­νί­ου.

«Ποτέ στην πολι­τι­κή μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέ­ντρω­ση», μονο­λο­γού­σε ακό­μα και ο ίδιος ο Παπαν­δρέ­ου για την κοσμο­πλημ­μύ­ρα. Οι εκτι­μή­σεις για τον αριθ­μό των παρευ­ρι­σκο­μέ­νων ποι­κίλ­λουν και έχουν κομ­μα­τι­κό πρό­ση­μο, όλες πάντως μιλού­σαν για περισ­σό­τε­ρους από 1 εκατ. ανθρώ­πους.

Το γάντι σήκω­σε μετά η Νέα Δημο­κρα­τία, που πλημ­μύ­ρι­σε το Σύνταγ­μα απα­ντώ­ντας στη λαο­θά­λασ­σα του ΠΑΣΟΚ. Τα προ­γνω­στι­κά ήρθαν σε αμη­χα­νία, η γαλά­ζια παν­στρα­τιά ήταν εξί­σου ογκώ­δης με την πρά­σι­νη.

Αμφό­τε­ρες ήταν οι μεγα­λύ­τε­ρες προ­ε­κλο­γι­κές συγκε­ντρώ­σεις μετά τη Μετα­πο­λί­τευ­ση.

Κι ενώ δεν είναι σαφές ποιος κέρ­δι­σε στην πλα­τεία, ο Μητσο­τά­κης κατά­φε­ρε να κινη­το­ποι­ή­σει πάνω από 1 εκατ. ψηφο­φό­ρους, πυρο­δο­τώ­ντας τη μεγα­λύ­τε­ρη στα χρο­νι­κά της Νέας Δημο­κρα­τί­ας συγκέ­ντρω­ση.

Όσο για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών, κέρ­δι­σε τελι­κά ο Ανδρέ­ας με 45,82% (2.916.450 ψήφοι), αφή­νο­ντας τον πολι­τι­κό του αντί­πα­λο στο 40,85% (2.599.949 ψήφοι)…

 

Πηγή newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων