Νέα κυβέρνηση: Τα ονόματα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μετά τις 19:00 το απόγευμα και με μια καινοτομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το σχήμα της νέας κυβέρνησης

Νέα κυβέρ­νη­ση: Μετά τις 19:00 το από­γευ­μα θα ανα­κοι­νω­θεί η σύν­θε­ση του νέου Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου από τον νέο κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Στέ­λιο Πέτσα. Φυσι­κά δεν λεί­πουν από το τρα­πέ­ζι οι καρα­μπό­λες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής, καθώς υπάρ­χουν μετα­κι­νή­σεις προ­σώ­πων από χαρ­το­φυ­λά­κιο σε χαρ­το­φυ­λά­κιο.

Είναι δεδο­μέ­νο ότι στις ώρες που απο­μέ­νουν ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός θα έχει μπα­ράζ τηλε­φω­νι­κών επα­φών προ­κει­μέ­νου να κατα­λή­ξει στο σχή­μα και να διευ­θε­τή­σει τις τελευ­ταί­ες λεπτο­μέ­ρειες και γι’ αυτό δεν απο­κλεί­ο­νται αλλα­γές, ακό­μη και εκπλή­ξεις.

Οι τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες στις 16:20 για τη νέα κυβέρ­νη­ση:

Τα ονόματα φαβορί (πριν τις επίσημες εξαγγελίες)

Πρωθυπουργός

Κυριά­κος Μητσο­τά­κης

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Πανα­γιώ­της Πικραμ­μέ­νος

Υπουργείο Εσωτερικών

Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Μιχά­λης Χρυ­σο­χοϊ­δης

Αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για το μεταναστευτικό

Λευ­τέ­ρης Οικο­νό­μου

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Νίκη Κερα­μέ­ως

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Γιάν­νης Βρού­τσης

Υπουργείο Εξωτερικών

Νίκος Δέν­διας

Υπουργείο Οικονομικών

Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας 

Υπουργείο Υγείας

Βασί­λης Κικί­λας

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού — Υπουργείο Πολιτισμού

Λίνα Μεν­δώ­νη (δεν απο­κλεί­ε­ται να είναι γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας)

Υφ. Αθλητισμού

Λευ­τέ­ρης Αυγε­νά­κης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κωστής Χατζη­δά­κης

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Κώστας Καρα­μαν­λής

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάν­νης Πλα­κιω­τά­κης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Μάκης Βορί­δης

Υπουργείο Τουρισμού

Χάρης Θεο­χά­ρης

Υπουργός Δικαιοσύνης

Κώστας Τσιά­ρας

Υπουργός Επικρατείας (πρώην ψηφιακής πολιτικής)

Κυριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης

Υπουργός Επικρατείας

Γιώρ­γος Γερα­πε­τρί­της

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Στέ­λιος Πέτσας

Θεό­δω­ρος Σκυ­λα­κά­κης — Ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών αρμό­διος για το ΕΣΠΑ

Οι «καραμπόλες»

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Βασί­λης Κικί­λιας δεν θα κατα­λή­ξει στο Υπουρ­γείο Άμυ­νας. Παρά το γεγο­νός ότι θεω­ρού­νταν δεδο­μέ­νη η τοπο­θέ­τη­σή του στο συγκε­κρι­μέ­νο υπουρ­γείο, εντέ­λει θα ανα­λά­βει το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, με πιθα­νό­τε­ρο υφυ­πουρ­γό τον Βασί­λη Κοντο­ζα­μά­νη. Ο βου­λευ­τής Καβά­λας, Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, είναι ο πλέ­ον πιθα­νός να ανα­λά­βει τελι­κά το Υπουρ­γείο Άμυ­νας, ενώ είχε ακου­στεί για τη θέση του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης. Όπως όλα δεί­χνουν, στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης θα τοπο­θε­τη­θεί ο Κώστας Τσιά­ρας. Επί­σης, δεν απο­κλεί­ε­ται το ενδε­χό­με­νο ο πρώ­ην αρχη­γός ΓΕΣ, Αλκι­βιά­δης Στε­φα­νής, να τοπο­θε­τη­θεί στη θέση του υφυ­πουρ­γού Άμυ­νας.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής θέλουν την Λίνα Μεν­δώ­νη να μην ανα­λαμ­βά­νει τη θέση της υπουρ­γού Πολι­τι­σμού, αλλά να τοπο­θε­τεί­ται στη θέση της γενι­κής γραμ­μα­τέ­ως. Οι ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι ο Μάκης Βορί­δης είναι φαβο­ρί να ανα­λά­βει το υπουρ­γείο Ναυ­τι­λί­ας. Για το συγκε­κρι­μέ­νο υπουρ­γείο ακού­γο­νταν τα ονό­μα­τα του Μιλ­τιά­δη Βαρ­βι­τσιώ­τη και του Γιάν­νη Πλα­κιω­τά­κη. Ακό­μα δεν απο­κλεί­ε­ται να υπάρ­χει άλλη μία έκπλη­ξη της τελευ­ταί­ας στιγ­μής και έχει να κάνει με το πρό­σω­πο που θα ανα­λά­βει το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του πολι­τι­κού συντά­κτη του Open TV Σπύ­ρου Μου­ρε­λά­του, κατά τη διάρ­κεια της ανα­κοί­νω­σης της σύν­θε­σης της νέας κυβέρ­νη­σης θα υπάρ­χει μία και­νο­το­μία. Συγκε­κρι­μέ­να μαζί με τα ονό­μα­τα των υφυ­πουρ­γών θα υπάρ­χει και σαφής προσ­διο­ρι­σμός των αρμο­διο­τή­των τους. Οι αρμο­διό­τη­τές τους θα είναι πλή­ρως δια­κρι­τές.

 

Πηγή www.ethnos.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων