Νέα κυβέρνηση: Σήμερα το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο – Τα μηνύματα που θα στείλει ο Μητσοτάκης

Το μήνυμα της ταχύτητας, της αποτελεσματικότητας, αλλά και της αξιολόγησης κάθε κυβερνητικής δράσης θα στείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Το μήνυ­μα της ταχύ­τη­τας, της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας, αλλά και της αξιο­λό­γη­σης κάθε κυβερ­νη­τι­κής δρά­σης θα στεί­λει ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου, περι­γρά­φο­ντας ταυ­τό­χρο­να και ένα νέο μοντέ­λο δια­κυ­βέρ­νη­σης που περι­λαμ­βά­νει σει­ρά από ασυμ­βί­βα­στα που θα ισχύ­ουν για υπουρ­γούς και υφυ­πουρ­γούς, αλλά και για γενι­κούς και ειδι­κούς γραμ­μα­τείς.

Προ­γραμ­μα­τι­σμό εξα­μή­νου θα παρα­δώ­σει στους υπουρ­γούς του, στο πρώ­το – ανοι­κτό - Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­μέ­νε­ται να δώσει ξεκά­θα­ρες εντο­λές για πλή­ρη δια­φά­νεια.

Το μότο του Κυριά­κου Μητσο­τά­κη προς τους υπουρ­γούς και συνερ­γά­τες του θα είναι: Ούτε λεπτό χαμέ­νο!

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο πρω­θυ­πουρ­γός και οι στε­νοί του συνερ­γά­τες έχουν ετοι­μά­σει φακέ­λους για κάθε υπουρ­γείο στους οποί­ους υπάρ­χει ανα­λυ­τι­κός σχε­δια­σμός με τους στό­χους που θα πρέ­πει να έχουν επι­τευ­χθεί μέχρι τον Δεκέμ­βριο. Επί­σης θα ενη­με­ρω­θούν για τον τρό­πο αξιο­λό­γη­σης κάθε κυβερ­νη­τι­κής δρά­σης.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θα ενη­με­ρώ­σει το υπουρ­γι­κό του πως τίθε­νται ασυμ­βί­βα­στα. Μετα­ξύ άλλων θα απα­γο­ρευ­θεί η πρό­σλη­ψη συγ­γε­νών πρώ­του και δεύ­τε­ρου βαθ­μού, ενώ απα­γό­ρευ­ση σύνα­ψης οποιασ­δή­πο­τε σύμ­βα­ση με το δημό­σιο θα έχουν και οι σύζυ­γοι, όπως και τα παι­διά των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών.

Σε όλο το κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα -υπουρ­γούς, υφυ­πουρ­γούς και γενι­κούς και ειδι­κούς γραμ­μα­τείς– θα απα­γο­ρευ­θεί οποιασ­δή­πο­τε παράλ­λη­λη επαγ­γελ­μα­τι­κή και επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα.

Τέλος, οι γενι­κές γραμ­μα­τεί­ες των υπουρ­γεί­ων θα μειω­θούν από 93 σε 60, ενώ δρα­στι­κά μειω­μέ­νος θα είναι και ο αριθ­μός των μετα­κλη­τών υπαλ­λή­λων που μπο­ρούν να τοπο­θε­τή­σουν τα μέλη της κυβέρ­νη­σης.

Οι πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Όπως έχει ήδη προ­α­ναγ­γελ­θεί, οι πρώ­τες νοµο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυβέρ­νη­σης Μητσο­τά­κη θα είναι το νοµο­σχέ­διο για τη δοµή της κυβέρ­νη­σης, στο οποίο θα συµπε­ρι­λη­φθούν σηµεια­κού χαρα­κτή­ρα δια­τά­ξεις, όπως η κατάρ­γη­ση του πανε­πι­στη­µια­κού ασύ­λου, η επα­να­φο­ρά αυστη­ρό­τε­ρων δια­τά­ξε­ων στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα και η πρό­νοια για υπέρ­βα­ση των προ­βλη­µά­των που έχει δηµιουρ­γή­σει στη διοί­κη­ση περι­φε­ρειών και δήµων η καθιέ­ρω­ση της απλής ανα­λο­γι­κής.

Κατά τη σηµε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση, σύμ­φω­να με το Έθνος ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­αςΓιώρ­γος Γερα­πε­τρί­της, ανα­µέ­νε­ται να παρου­σιά­σει µε powerpoint και λεπτο­µε­ρώς τη νέα δοµή και λει­τουρ­γία της κυβέρ­νη­σης, αντλώ­ντας παρα­δεί­γµα­τα από µοντέ­λα δια­κυ­βέρ­νη­σης προη­γµέ­νων χωρών της Δύσης.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων