- Διαφήμιση -

Μητσοτάκης: Αναγκαία η κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη ‑Χαφτάρ: Ακυρο το μνημόνιο με Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε σήμερα στο γραφείο του στη Βουλή τον αρχηγό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Χαλίφα Χαφτάρ.

Στη συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού στη Βου­λή ‑καθώς δεν ήταν επί­ση­μη η επί­σκε­ψη- και διήρ­κε­σε 40 λεπτά, ο κ. Χαφτάρ ενη­μέ­ρω­σε τον Ελλη­να πρω­θυ­πουρ­γό για την κατά­στα­ση στη Λιβύη και για τις επι­διώ­ξεις του ενό­ψει της Διά­σκε­ψης του Βερολίνου.

Ο κ. Χαφτάρ ανέ­πτυ­ξε ανα­λυ­τι­κά τον αντι­πα­ρα­γω­γι­κό ρόλο που δια­δρα­μα­τί­ζουν οι έξω­θεν παρεμ­βά­σεις στη χώρα του, στο στρα­τιω­τι­κό αλλά και στο πολι­τι­κό επί­πε­δο. Εκτί­μη­σε ότι ο λιβυ­κός λαός θα πρέ­πει να αφε­θεί να απο­φα­σί­σει για το μέλ­λον του μέσω μιας πανε­θνι­κής συνέ­λευ­σης, χωρίς αποκλεισμούς.

Ο παρεμ­βα­τι­κός ρόλος της Τουρκίας

Ο κ. Χαφτάρ κατήγ­γει­λε, ειδι­κό­τε­ρα, τον αρνη­τι­κό παρεμ­βα­τι­κό ρόλο της Τουρ­κί­ας και δήλω­σε ότι αμφό­τε­ρα τα μνη­μό­νια Σάρατζ — Τουρ­κί­ας είναι άκυ­ρα, επει­δή αντι­βαί­νουν στο διε­θνές δίκαιο αλλά και επει­δή έχουν υπο­γρα­φεί από κυβέρ­νη­ση που δεν έχει την προς τού­το νομιμοποίηση.

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τόνι­σε την ανά­γκη εξεύ­ρε­σης πολι­τι­κής λύσης στη λιβυ­κή κρί­ση και παρό­τρυ­νε τον κ. Χαφτάρ να τηρή­σει εποι­κο­δο­μη­τι­κή στά­ση στη Διά­σκε­ψη του Βερο­λί­νου. Υπο­γράμ­μι­σε ότι η κατά­παυ­ση του πυρός είναι το ανα­γκαίο πρώ­το βήμα για την απο­κα­τά­στα­ση της ασφά­λειας και την απο­μά­κρυν­ση των μισθο­φό­ρων, πράγ­μα που θα επι­τρέ­ψει την έναρ­ξη της πολι­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας επίλυσης.

Ακυ­ρο το μνη­μό­νιο Ερντογάν-Σάρατζ

Από τη συζή­τη­ση, η οποία κάλυ­ψε σε βάθος όλα τα θέμα­τα για το ευρύ­τε­ρο περι­βάλ­λον ασφα­λεί­ας στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, συγκρα­τεί­ται η ξεκά­θα­ρη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Χαφτάρ για την ακυ­ρό­τη­τα του μνη­μο­νί­ου Σάρατζ — Τουρ­κί­ας και η δέσμευ­σή του για την οριο­θέ­τη­ση των θαλασ­σί­ων ζωνών με την Ελλάδα.

Βίντεο από τη συνά­ντη­ση Μητσοτάκη-Χαφτάρ

Στις 13:00 στο γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού στη Βου­λή ξεκί­νη­σε η συνά­ντη­ση Μητσοτάκη-Χαφτάρ.

Νωρί­τε­ρα είχε τετ α τετ με τον Νίκο Δένδια
Νωρί­τε­ρα ο κ. Χαφτάρ είχε συνα­ντη­θεί με τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Νίκο Δέν­δια σε μία συνά­ντη­ση που κρά­τη­σε μιά­μι­ση ώρα και στη συνέ­χεια ο Ελλη­νας ΥΠΕΞ μίλη­σε για την σημε­ρι­νή κατά­στα­ση στη Λιβύη, αλλά και για την επό­με­νη ημέ­ρα εκεί, αφού θα έχει επι­τευ­χθεί η κατά­παυ­ση του πυρός. «Του είπα ότι η Ελλά­δα είναι έτοι­μη να βοη­θή­σει στην επό­με­νη ημέ­ρα στη Λιβύη. Είτε με τη συμ­με­το­χή στις δυνά­μεις εκεί­νες που χρειά­ζο­νται για να υπάρ­ξει ανα­κω­χή (διε­θνής μηχα­νι­σμός επι­τή­ρη­σης εκε­χει­ρί­ας), είτε με τη συμ­με­το­χή ελλη­νι­κών δυνά­με­ων στην ευρω­παϊ­κή επι­χεί­ρη­ση επι­βο­λής του εμπάρ­γκο των όπλων και της απο­μά­κρυν­σης των μισθο­φό­ρων από τη Λιβύη».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων