- Διαφήμιση -

Η ΠΟΕΔΗΝ έκανε ντου σε λάθος υπουργείο — “Ώπα πάμε αλλού”

Στο Εργασίας ήθελαν να μπουν, στο Εσωτερικών προσπάθησαν να εισβάλλουν. Δείτε πώς οι συνδικαλιστές μπέρδεψαν τις στοές. Το σχόλιο του Πολάκη.

 

Πορεία και συγκέ­ντρω­ση στο κέντρο της Αθή­νας πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ΠΟΕΔΗΝ.

Εν αρχή κατέ­θε­σαν λίγα λου­λού­δια στον εμβλη­μα­τι­κό “Δρο­μέα” του γλύ­πτη Κώστα Βαρώ­τσου και στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­καν προς το υπουρ­γείο Εργασίας.

Όμως, δεν έλει­ψαν τα ευτράπελα.

Συν­δι­κα­λι­στές της Ένω­σης επι­χεί­ρη­σαν να εισέλ­θουν στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν, ωστό­σο… μπέρ­δε­ψαν τις στο­ές και πήγαν στο Εσωτερικών.

Ακο­λού­θη­σε ο διά­λο­γος μετα­ξύ του φύλα­κα του κτη­ρί­ου και του προ­έ­δρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχά­λη Γιαννάκου:

-“Τι κάνε­τε τώρα;”.

-“Το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας δεν είναι εδώ;”.

-“Όχι, δίπλα είναι το υπουρ­γείο Εργασίας”.

-“Τότε πάμε δίπλα”.

Στη συνέ­χεια υπήρ­ξε συνά­ντη­ση αντι­προ­σω­πί­ας της ΠΟΕΔΗΝ με τον Ανδρέα Νεφε­λού­δη. Μάλι­στα, ο κ. Νεφε­λού­δης κατέ­βη­κε στο πεζο­δρό­μιο για να μιλή­σει με τους συνδικαλιστές.

Σχε­τι­κό σχό­λιο για το ευτρά­πε­λο με τη λάθος πόρ­τα, έκα­νε και ο Παύ­λος Πολά­κης στο Facebook. Συγκε­κρι­μέ­να έγραψε:

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ !!! Ο αρχη­γός του τσίρ­κου ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ κανει λάθος στις στο­ές και στα υπουρ­γεία ενώ εχει στή­σει το σώου με τις κάμε­ρες!!! Και μετα λέτε πως και για­τι κατέ­θε­σε στε­φά­νι στο Δρομέα,ο Αγνω­στος στρα­τιώ­της νόμι­ζε πως ηταν.…”.

Η κινη­το­ποί­η­ση των εργα­ζο­μέ­νων στα Δημό­σια Νοσο­κο­μεία έγι­νε με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών που προ­βλέ­πει την μετά­τα­ξη στους δήμους 526 τραυ­μα­τιο­φο­ρε­ών — σε σύνο­λο 2.300- που ήταν πρώ­ην σχο­λι­κοί φύλακες.

Η ΠΟΕΔΗΝ ‑μετα­ξύ άλλων- διεκ­δι­κεί έντα­ξη στα ΒΑΕ, απρό­σκο­πτη χορή­γη­ση του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και ανθυ­γιει­νής εργα­σί­ας, διπλα­σια­σμό-επέ­κτα­ση και σε άλλα επαγ­γέλ­μα­τα, αύξη­ση στους μισθούς, πρό­σλη­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, “ώστε σε μια τριε­τία οι Δημό­σιες Δαπά­νες Υγεί­ας να συγκλί­νουν με το μέσο όρο της Ευρώπης”.

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων