- Διαφήμιση -

Εκλογές 2023: Μικροπροβλήματα στα τάμπλετ δικαστικών αντιπροσώπων

Με μικρά τεχνι­κά ζητή­μα­τα άνοι­ξαν οι κάλ­πες της 21ης Μαΐ­ου σε 21.467 τμή­μα­τα ανά την Ελλάδα.

 Οι κάλ­πες άνοι­ξαν στην επι­κρά­τεια στις 7 το πρωί ωστό­σο, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Dnews», μέχρι στιγ­μής σε 16 τμή­μα­τα οι δικα­στι­κοί αντι­πρό­σω­ποι δεν κατά­φε­ραν να ενερ­γο­ποι­ή­σουν τα ηλε­κτρο­νι­κά συστή­μα­τα ασφα­λούς μετάδοσης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων