- Διαφήμιση -

Διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι τέσσερις υποψήφιοι δήμαρχοι της Αθήνας

Οι συγκλίσεις και κυρίως οι αποκλίσεις στα προγράμματα και τις θέσεις των τεσσάρων βασικών διεκδικητών του δημαρχιακού θώκου της Αθήνας, Παύλου Γερουλάνου, Νάσου Ηλιόπουλου, Κώστα Μπακογιάννη και Νίκου Σοφιανού, αναδείχθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη μεταξύ τους τηλεοπτική στην κρατική τηλεόραση.

Ο τέσ­σε­ρις υπο­ψή­φιοι δήμαρ­χοι κατέ­θε­σαν τις προ­τά­σεις τους για το τι θα πρά­ξει ο καθέ­νας τους, εάν εκλε­γεί δήμαρ­χος, σε σει­ρά σημα­ντι­κών θεμά­των που αντι­με­τω­πί­ζει η Αθή­να. Ολοι τους δεσμεύ­τη­καν ότι θα παρα­μεί­νουν στον δήμο καθ’ όλη τη διάρ­κεια της θητεί­ας τους και δεν θα μετα­πη­δή­σουν στην κεντρι­κή πολι­τι­κή σκηνή.

Από τη συζή­τη­ση δεν έλει­ψαν και οι αντι­πα­ρα­θέ­σεις. Ο κ. Γερου­λά­νος, υπο­ψή­φιος με την παρά­τα­ξη «Αθή­να είναι εσύ», τόνι­σε ότι «δεν πρέ­πει να ξανάρ­θουν στον δήμο οι άνθρω­ποι που τον χρε­ο­κό­πη­σαν» και απευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Μπα­κο­γιάν­νη του είπε:

«Τι σας έκα­νε να πάρε­τε στο ψηφο­δέλ­τιό σας τους έξι από τους δέκα αντι­δη­μάρ­χους – μετα­ξύ αυτών και τον τότε αντι­δή­μαρ­χο Οικο­νο­μι­κών – εκεί­νης της Δημο­τι­κής Αρχής που άφη­σε ένα δήμο χρε­ο­κο­πη­μέ­νο; Επί­σης, τρεις από τους σημε­ρι­νούς αντι­δη­μάρ­χους του κ. Καμί­νη, τους τομείς των οποί­ων κατηγορείται;».

«Το λογιστικό πλεόνασμα»

Από την πλευ­ρά του, ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης, υπο­ψή­φιος με την παρά­τα­ξη «Αθή­να Ψηλά» ανέ­φε­ρε: «Εγώ δεν θα πω “λεφτά υπάρ­χουν”», αφή­νο­ντας αιχ­μές τόσο για την κυβέρ­νη­ση στην οποία ήταν υπουρ­γός ο κ. Γερου­λά­νος όσο και για τις ανα­φο­ρές του απερ­χό­με­νου δημάρ­χου Αθη­ναί­ων περί πλε­ο­νά­σμα­τος στον δήμο.

«Τι νόη­μα έχει ένα λογι­στι­κό πλε­ό­να­σμα όταν ο δήμος δεν έχει λάμπες για τον δημο­τι­κό φωτι­σμό κ.α.; Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του δήμου σήμε­ρα» πρόσθεσε.

Ακό­μη είπε ότι «η Αθή­να δεν χρειά­ζε­ται μαθη­τευό­με­νους μάγους, κάποιους που θα μάθουν στην “πλά­τη” της πόλης».

Η ασφάλεια

Ο κ. Ηλιό­που­λος, υπο­ψή­φιος με την «Ανοι­χτή Πόλη», άφη­σε αιχ­μές κατά του κ. Μπα­κο­γιάν­νη ότι κιν­δυ­νο­λο­γεί στο θέμα της ασφά­λειας, παρου­σιά­ζο­ντας όλες τις συνοι­κί­ες της Αθή­νας να έχουν οξύ­τα­το πρόβλημα.

«Η Ενω­ση Γονέ­ων» είπε, διέ­ψευ­σε τον ισχυ­ρι­σμό του κ. Μπα­κο­γιάν­νη ότι δήθεν τα φρο­ντι­στή­ρια στα Πατή­σια κλεί­νουν στις οκτώ το βρά­δυ. Και ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης ακό­μα να ανα­κα­λέ­σει», πρόσθεσε.

Ο κ. Σοφια­νός, υπο­ψή­φιος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», τόνι­σε ότι η Αθή­να χρειά­ζε­ται δήμαρ­χο «που θα δίνει μάχες, θα διεκ­δι­κεί και θα κινη­το­ποιεί τους πολί­τες» για την επί­λυ­ση των προ­βλη­μά­των αλλά και θα αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στη συρ­ρί­κνω­ση του δήμου, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών του και των μνη­μο­νια­κών πολιτικών.

Τοπο­θε­τού­με­νοι στο θέμα της ασφά­λειας, ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης σημεί­ω­σε ότι είναι εμφα­νής η έλλει­ψή της και επι­κρα­τεί οργή και αγανάκτηση.

Ο φωτισμός

Επί­σης, σημεί­ω­σε ότι ο δήμος δεν μπο­ρεί απλώς να δια­μαρ­τύ­ρε­ται αλλά έχει χρέ­ος να φωτί­σει επαρ­κώς την πόλη και πρό­τει­νε την ίδρυ­ση Ενιαί­ου Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Ασφά­λειας με τη συμ­με­το­χή σ΄ αυτό του δήμου, αρμό­διων κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών κ.ά, ενί­σχυ­ση της Δημο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας με προ­σω­πι­κό και μέσα, κοι­νές περι­πο­λί­ες της με την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και τη συνερ­γα­σία με εται­ρεί­ες security, όσον αφο­ρά τη φύλα­ξη δημό­σιων χώρων.

Κάτι που ο κ. Γερου­λά­νος χαρα­κτή­ρι­σε «εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νο», όταν μάλι­στα, όπως σημεί­ω­σε, «δεν έχεις εξα­ντλή­σει ως δήμος όλα τα μέσα».

Όπως, συνερ­γα­σία με την ΕΛΑΣ, ενί­σχυ­ση του φωτι­σμού , δρά­σεις πολι­τι­στι­κές κ.ά. για να ξανα­ζω­ντα­νέ­ψουν οι γει­το­νιές της Αθήνας.

Ο κ. Σοφια­νός, από την πλευ­ρά του, απέρ­ρι­ψε τον ισχυ­ρι­σμό ότι υπάρ­χει παντού στην Αθή­να πρό­βλη­μα ασφά­λειας. «Οντως υπάρ­χει σε κάποιες περιο­χές αλλά υπο­τι­μά­με το πρό­βλη­μα όταν τσου­βα­λιά­ζου­με όλη την Αθή­να» τόνισε.

Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε ότι η Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία δεν είναι μηχα­νι­σμός κατα­στο­λής και το πρό­βλη­μα μπο­ρεί να το αντι­με­τω­πί­σει μ΄ επι­τυ­χία η ΕΛ.ΑΣ.

Η καθαριότητα

«Αν δεν είναι ασφα­λής μια πόλη τότε δεν είναι μια δημο­κρα­τι­κή πόλη», είπε ο κ. Ηλιό­που­λος, ο οποί­ος επι­σή­μα­νε κι αυτός ότι δεν υπάρ­χει παντού αυτό το πρόβλημα.

Ο κ. Ηλιό­που­λος ανα­φέρ­θη­κε στις ευθύ­νες που έχει σ΄ αυτό και ο δήμος. Συγκε­κρι­μέ­να, είπε ότι για το 2018 στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του δήμου ήταν μηδέν ευρώ οι δαπά­νες για τον φωτισμό.

Ακό­μη ότι θα μπο­ρού­σε ο δήμος να αξιο­ποι­ή­σει το κτι­ρια­κό του από­θε­μα για κοι­νω­νι­κές κατοι­κί­ες ή παρέ­χο­ντας κίνη­τρα σε νέα ζευ­γά­ρια να κατοι­κή­σουν σ΄ αυτές τις περιο­χές καθώς και να στη­ρί­ξει τις επι­χει­ρή­σεις που λει­τουρ­γούν εκεί. Επί­σης, υπεν­θύ­μι­σε ότι το 2013 επί υπουρ­γί­ας Κυριά­κου Μητσο­τά­κη καταρ­γή­θη­κε η Δημο­τι­κή Αστυνομία.

Κοι­νή ήταν η εκτί­μη­ση και των τεσ­σά­ρων ότι η Αθή­να σήμε­ρα είναι βρώ­μι­κη πόλη και προ­έ­χει η στή­ρι­ξη με μέσα και προ­σω­πι­κό της αρμό­διας υπηρεσίας.

Ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης επα­νέ­λα­βε τη θέση του για συνερ­γα­σία με ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες στον τομέα της καθα­ριό­τη­τας, τονί­ζο­ντας ότι αυτό δεν σημαί­νει απο­λύ­σεις και επι­ση­μαί­νο­ντας ότι σήμε­ρα οι δημό­τες πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα τέλη για υπη­ρε­σί­ες που δεν αντα­πο­κρί­νο­νται σ΄ αυτά.

Δημοτική Συγκοινωνία

«Σημα­σία δεν έχει το χρώ­μα της γάτας αλλά να πιά­νει ποντί­κια» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, για να δεχθεί την αιχ­μή του κ. Ηλιό­που­λου ότι για τις « γάτες» αυτές έχει απο­δει­χθεί πως η «γατο­τρο­φή» αυτή είναι πολύ ακρι­βή, όπως συνέ­βαι­νε με τις ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες καθα­ρι­σμού στα νοσοκομεία».

Επί­σης, ο κ. Ηλιό­που­λος ανέ­φε­ρε ότι η λύση είναι η σημα­ντι­κή αύξη­ση της ανακύκλωσης.

« Η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση είναι η λάθος λύση στο πρό­βλη­μα», πρό­σθε­σε από την πλευ­ρά του ο κ. Γερουλάνος.

Ο κ. Σοφια­νός ζήτη­σε προ­σλή­ψεις, ενί­σχυ­ση των υπο­δο­μών και επι­σή­μα­νε ότι ήδη υπάρ­χουν ιδιώ­τες στην καθα­ριό­τη­τα, όπως στον ΧΥΤΑ Φυλής ενώ ιδιω­τι­κή είναι η εται­ρία που έχει την ανα­κύ­κλω­ση των μπλε κάδων.

Οι κ.κ. Μπα­κο­γιάν­νης, Γερου­λά­νος και Ηλιό­που­λος, τάχθη­καν υπέρ της ίδρυ­σης Δημο­τι­κής Συγκοι­νω­νί­ας ενώ την αντί­θε­σή του εξέ­φρα­σε ο κ. Σοφια­νός, τονί­ζο­ντας ότι οι ίδιοι οι δημό­τες θα κλη­θούν να καλύ­ψουν αυτή τη δαπά­νη και οφεί­λει το κρά­τος να παρέ­χει επαρ­κέ­στα­τη συγκοι­νω­νια­κή κάλυψη.

Τα δημοτικά τέλη

Σ΄ ότι αφο­ρά τα τέλη, ο κ. Σοφια­νός δεσμεύ­τη­κε για μεί­ω­σή τους κατά 30% από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου, τόσο για τις κατοι­κί­ες όσο και για τις επι­χει­ρή­σεις. Επί­σης, για κατάρ­γη­ση της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας σε υπη­ρε­σί­ες του δήμου, όπως π.χ. στα αθλη­τι­κά προ­γράμ­μα­τα αλλά και των ζωνών ελεγ­χό­με­νης στάθ­μευ­σης, που, όπως είπε, είναι «φοροει­σπρα­κτι­κό μέτρο» και ο δήμος προ­ϋ­πο­λο­γί­ζει έσο­δα 20 εκατ. ευρώ κ.ά.

Ανα­φε­ρό­με­νοι στις μέχρι τώρα διοι­κή­σεις του δήμου αλλά και στις δυνα­τό­τη­τες που έχει η νέα Δημο­τι­κή Αρχή, ο κ. Ηλιό­που­λος, υπεν­θύ­μι­σε ότι η δημο­τι­κή αρχή Κακλα­μά­νη, «το 2010 παρέ­δω­σε έναν χρε­ο­κο­πη­μέ­νο δήμο, ο οποί­ος σήμε­ρα είναι πλού­σιος μεν αλλά με φτω­χή διαχείριση».

Επε­ξη­γώ­ντας αυτόν τον ισχυ­ρι­σμό του, ο κ. Ηλιό­που­λος άσκη­σε κρι­τι­κή στη διοί­κη­ση Καμί­νη ότι δεν αξιο­ποί­η­σε όλα τα χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κά εργα­λεία που είχε στη διά­θε­σή της.

«Από την Ολο­κλη­ρω­μέ­νη Χωρι­κή Επέν­δυ­ση, ύψους 85 εκατ. ευρώ που εγκρί­θη­κε στον δήμο, έχουν απορ­ρο­φη­θεί λιγό­τε­ρα από 10 εκατ. ευρώ. Από τα έργα ύψους 40 εκατ. ευρώ του Τεχνι­κού Προ­γράμ­μα­τος του 2018 εκτε­λέ­σθη­καν έργα μόλις 3 εκατ. ευρώ. Ενώ από το πρό­γραμ­μα Φιλό­δη­μος που μπο­ρού­σε να πάρει 15 εκατ. ευρώ για εργα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης των σχο­λι­κών κτι­ρί­ων, κατέ­θε­σε προ­τά­σεις για 3 εκατ. ευρώ» είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

Η ανάπτυξη της πόλης

Ανα­φε­ρό­με­νοι στις προ­τά­σεις τους για την ανά­πτυ­ξη της Αθή­νας αλλά και σ΄ έργα υπο­δο­μών, ο κ. Γερου­λά­νος τόνι­σε ότι πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θεί το σημε­ρι­νό διε­θνές του­ρι­στι­κό και πολι­τι­στι­κό ενδια­φέ­ρον που υπάρ­χει για την πρωτεύουσα.

Επι­κα­λέ­στη­κε τι είχε πρά­ξει ως υπουρ­γός το 2010 για τον Μαρα­θώ­νιο, όταν με 30.000 ευρώ προ­σέλ­κυ­σε επι­σκέ­πτες και αθλη­τές από το εξω­τε­ρι­κό που άφη­σαν 17 εκατ. ευρώ στην πόλη.

Επί­σης, πρό­τει­νε την αξιο­ποί­η­ση της Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος για την προ­σέλ­κυ­ση από το εξω­τε­ρι­κό φοι­τη­τών σε επι­στη­μο­νι­κά πεδία, όπως η ιστο­ρία κ.ά., όπου σε κατάλ­λη­λους χώρους που θα δια­μορ­φώ­νο­νταν στην περιο­χή θα διέ­με­ναν και θα παρα­κο­λου­θού­σαν διά­φο­ρους κύκλους μαθημάτων.

Ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης, ανα­φε­ρό­με­νος στην πρό­σφα­τη επί­σκε­ψή του στην Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Επεν­δύ­σε­ων, είπε ότι μπο­ρούν να υπάρ­ξουν προ­γράμ­μα­τα χορή­γη­σης άτο­κων δανεί­ων σε νοι­κο­κυ­ριά κ.α. για τη μετα­τρο­πή ταρα­τσών σε πρά­σι­νες στέ­γες, συντή­ρη­ση των προ­σό­ψε­ων πολυ­κα­τοι­κιών κ.ά.

Ακό­μη, την άμε­ση υλο­ποί­η­ση των μελε­τών του Πολυ­τε­χνεί­ου για τη δημιουρ­γία ποδη­λα­το­δρό­μων στην Αθή­να, την ενί­σχυ­ση του πρα­σί­νου με την παρα­χώ­ρη­ση του Πεδί­ου του Αρε­ως κ.ά.

Ο κ. Ηλιό­που­λος έκα­νε λόγο για «ένα δήμο που δεν θα νοιά­ζε­ται μόνο για τη βιτρί­να αλλά για όλες τις γει­το­νιές του».

Σήμε­ρα, π.χ., στο Δ΄Δημοτικό Δια­μέ­ρι­σμα υπάρ­χουν ακό­μη περιο­χές χωρίς απο­χέ­τευ­ση, είπε. Επί­σης, τόνι­σε ότι προ­τε­ραιό­τη­τά του είναι η ενί­σχυ­ση του πρα­σί­νου, με αύξη­ση των χώρων πρα­σί­νου, μετα­ξύ άλλων με την αξιο­ποί­η­ση εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων βιο­μη­χα­νι­κών κτι­ρί­ων, τις στέ­γες των σχο­λεί­ων κ.ά.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων