Το έργο που άλλαξε την Αθήνα

Οι άνθρωποι πίσω από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος μιλούν στο ΒΗΜΑgazino για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και για τους μελλοντικούς στόχους τους

Στις 27 Φεβρουα­ρί­ου του 2020 θα συμπλη­ρω­θούν τρία χρό­νια από την επί­ση­μη παρά­δο­ση του ΚΠΙΣΝ στο Ελλη­νι­κό Δημό­σιο. Ο περι­βαλ­λο­ντι­κά βιώ­σι­μος, διε­θνούς εμβέ­λειας πολι­τι­στι­κός, εκπαι­δευ­τι­κός και ψυχα­γω­γι­κός αστι­κός τόπος – ο οποί­ος περι­λαμ­βά­νει τις εγκα­τα­στά­σεις της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δoς και της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, καθώς και το έκτα­σης 170 στρεμ­μά­των Πάρ­κο Σταύ­ρος Νιάρ­χος – έχει αναμ­φι­σβή­τη­τα αγα­πη­θεί ήδη από τους Αθη­ναί­ους που το έχουν μέχρι σήμε­ρα τιμή­σει με 13 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­ψεις.

Με αφορ­μή την επι­κεί­με­νη επέ­τειο, το ΒΗΜΑ­gazino που κυκλο­φο­ρεί με το «Βήμα της Κυρια­κής» φιλο­ξε­νεί μια exclusive, εντυ­πω­σια­κή φωτο­γρά­φι­ση στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, εμπνευ­σμέ­νη από την όπε­ρα «La Traviata» του Βέρ­ντι, καθώς και απο­κλει­στι­κές δηλώ­σεις και συνε­ντεύ­ξεις του Ανδρέα Δρα­κό­που­λου, Προ­έ­δρου του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου  του κοι­νω­φε­λούς Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος, του Νίκου Μανω­λό­που­λου, Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου του ΚΠΙΣΝ, του Φίλιπ­που Τσι­μπό­γλου, Γενι­κού Διευ­θυ­ντή της Εθνι­κής Βιβλιο­θή­κης της Ελλά­δος και του Γιώρ­γου Κου­με­ντά­κη, Καλ­λι­τε­χνι­κού Διευ­θυ­ντή της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στη Μαρ­γα­ρί­τα Σφέ­τσα και τον Γιώρ­γο Νάστο.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων