Τι σημαίνουν οι τοποθεσίες που είναι σμιλευμένες στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ποιες λέξεις προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια, ποιες είναι κομμένες και ποιες όχι

Γρά­φει ο Γεώρ­γιος Σαρ­ρής

Όσοι έχε­τε βρε­θεί μπρο­στά στο λιτό αλλά συνά­μα επι­βλη­τι­κό μνη­μείο του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη, μπρο­στά από το μέγα­ρο της Βου­λής των Ελλή­νων, σίγου­ρα θα έχε­τε δει σμι­λευ­μέ­να στην πέτρα δεξιά κι αρι­στε­ρά μια σει­ρά από ονό­μα­τα περιο­χών με κεφα­λαία γράμ­μα­τα.

«Νευ­ρο­κό­πι», «Κορέα», «Φιλα­δέλ­φεια», «Ατλα­ντι­κός», «Ελλα­σών», «Πέτσο­βο», «Μεσό­γειος», «Ιόνιο» και πολ­λά άλλα.

Τι σημαί­νουν όμως όλα αυτά και για­τί βρί­σκο­νται εκεί;

Ανε­γέρ­θη­κε με από­φα­ση του δικτά­το­ρα Πάγκα­λου

Πάμε να τα πάρου­με με τη σει­ρά…

Καταρ­χάς το μνη­μείο του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη ανε­γέρ­θη­κε με από­φα­ση του ίδιου του δικτά­το­ρα Θεό­δω­ρου Πάγκα­λου στις 3 Μαρ­τί­ου 1926, ο οποί­ος εκεί­νο τον και­ρό έφε­ρε παράλ­λη­λα και την ιδιό­τη­τα του υπουρ­γού Στρα­τιω­τι­κών.

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια έγι­ναν λίγα χρό­νια αργό­τε­ρα, ανή­με­ρα της 25ης Μαρ­τί­ου 1932 από τον τότε πρω­θυ­πουρ­γό Ανδρέα Μιχα­λα­κό­που­λο με μεγά­λη επι­ση­μό­τη­τα και υπό την παρου­σία πολ­λών ξένων αντι­προ­σω­πειών.

Την τιμη­τι­κή φύλα­ξη του χώρου ανέ­λα­βε ειδι­κός στρα­τιω­τι­κός λόχος της Φρου­ράς του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας που μετο­νο­μά­στη­κε σε «Φρου­ρά του μνη­μεί­ου του Άγνω­στου Στρα­τιώ­τη».

Το έτος 1935 με την επά­νο­δο του βασι­λέα Γεωρ­γί­ου Β’ θα δοθεί στους εύζω­νες του μνη­μεί­ου η ονο­μα­σία «Βασι­λι­κή Φρου­ρά» και από τη μετα­πο­λί­τευ­ση και ένθεν απο­κα­λεί­ται «Προ­ε­δρι­κή Φρου­ρά».

Τα τοπω­νύ­μια τώρα που υπάρ­χουν δεξιά και αρι­στε­ρά του μνη­μεί­ου με μεγά­λα γράμ­μα­τα προ­στέ­θη­καν στα­δια­κά κατά τη διάρ­κεια δεκα­ε­τιών και απο­τυ­πώ­νουν τα μέρη που ο ελλη­νι­κός στρα­τός έδω­σε πολύ­νε­κρες μάχες κατά τη διάρ­κεια της νεό­τε­ρης ιστο­ρί­ας. 

Πώς κατα­νέ­μο­νται χρο­νο­λο­γι­κά οι επι­γρα­φές

Αρι­στε­ρά όπως κοι­τά­με το κενο­τά­φιο έχουν χαρα­χθεί οι μάχες του Α’ Βαλ­κα­νι­κού Πολέ­μου. Ακο­λού­θως, στους πωρό­λι­θους που υπάρ­χουν στις σκά­λες δια­βά­ζου­με τα μέρη που δώσα­με μάχες κατά τον Β’ Βαλ­κα­νι­κό Πόλε­μο και κατά τη διάρ­κεια της Μικρα­σια­τι­κής Εκστρα­τεί­ας.

Δεξιά όπως κοι­τά­με με μέτω­πο προς το Κοι­νο­βού­λιο, δια­βά­ζου­με τις τοπο­θε­σί­ες στις οποί­ες συμ­με­τεί­χα­με κατά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο αλλά και στις επι­χει­ρή­σεις που έλα­βε μέρος ο ελλη­νι­κός στρα­τός μετά την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση του 1917, στη Ρωσία.

Μετά την Απε­λευ­θέ­ρω­ση από τους Γερ­μα­νούς τέλη του 1944 χαρά­χθη­καν τα πεδία των μαχών που μετεί­χα­με κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο και λίγα χρό­νια αργό­τε­ρα τα μέρη των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων που λάβα­με μέρος πολε­μώ­ντας στη μακρι­νή Κορέα (από τον Νοέμ­βριο του 1950 έως τον Δεκέμ­βριο του 1955).

Ποια τοπω­νύ­μια προ­στέ­θη­καν τελευ­ταία

Τα τελευ­ταία 30 χρό­νια έχουν προ­στε­θεί άλλες πέντε περιο­χές στις ογκώ­δεις πέτρες του μνη­μεί­ου. Το 1994 με από­φα­ση της Βου­λής προ­στέ­θη­κε το όνο­μα «Κύπρος», προς τιμήν όσων έχα­σαν τη ζωή τους στη Μεγα­λό­νη­σο κατά τη διάρ­κεια της εισβο­λής των Τούρ­κων το καλο­καί­ρι του 1974.

Η πλέ­ον πρό­σφα­τη προ­σθή­κη όμως είναι αυτή του 2015 όπου κατό­πιν εισή­γη­σης του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Ναυ­τι­κού και σχε­τι­κής από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου Αρχη­γών Γενι­κών Επι­τε­λεί­ων και των υπουρ­γεί­ων Πολι­τι­σμού και Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, μπή­καν οι λέξεις «Αιγαίο», «Ιόνιο», «Μεσό­γειος» και «Ατλα­ντι­κός» σε ένδει­ξη ευγνω­μο­σύ­νης για τους Έλλη­νες ναύ­τες που έπε­σαν εν και­ρώ πολέ­μου αλλά και των θυσιών των πλη­ρω­μά­των του Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο καθώς αρκε­τοί ήταν αυτοί που έδω­σαν τη ζωή τους προ­σπα­θώ­ντας να ανε­φο­διά­σουν με όπλα, τρό­φι­μα και πρώ­τες ύλες την Ευρώ­πη φορ­τώ­νο­ντας εμπο­ρεύ­μα­τα από την αντί­πε­ρα όχθη του Ατλα­ντι­κού.

Μάλι­στα για τα ονό­μα­τα των τεσ­σά­ρων αυτών θαλασ­σών κατα­λυ­τι­κή ήταν και η παρέμ­βα­ση του ιδρύ­μα­τος «Άλσος ελλη­νι­κής ναυ­τι­κής παρά­δο­σης» υπό την προ­ε­δρία του προ­έ­δρου του, ναυάρ­χου εν απο­στρα­εία Κυριά­κου Κυρια­κί­δη.

Όλοι οι τόποι των μαχών που αναγράφονται στο μνημείο

Αρι­στε­ρά του μνη­μεί­ου δια­βά­ζου­με:

ΠΙΝΔΟΣ
ΜΟΡΟΒΑ=ΚΟΡΥΤΣΑ=ΚΑΛΑΜΑΣ
ΤΟΜΟΡΟΣ=ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑ=ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
731=ΜΠΟΥΜΠΕΣΙ=ΚΑΛΠΑΚΙ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ=ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ

Δεξιά του μνη­μεί­ου δια­βά­ζου­με:

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ=ΠΡΕΜΕΤΗ
ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΑ=ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ=
ΡΟΥΠΕΛ=ΠΕΡΙΘΩΡΙ=ΚΡΗΤΗ=ΕΛ- ΑΛΑΜΕΪΝ
ΡΙΜΙΝΙ=ΡΟΥΒΙΚΩΝ=ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ= ΚΟΡΕΑ
ΚΥΠΡΟΣ=ΑΙΓΑΙΟ=ΙΟΝΙΟ

Στις αρι­στε­ρές σκά­λες δια­βά­ζου­με (με αυτή τη διά­τα­ξη και τον χωρι­σμό των λέξε­ων):

ΕΛΑΣΣΩΝ=ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ
ΛΑΖΑΡΑΔΕΣ=ΣΤΕΝΑ:ΠΟΡΤΑ
Σ=ΚΑΤΕΡΙΝΗ=ΣΟΡΟΒΙΤΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ=ΘΕΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΗ=ΟΣΤΡ
ΟΒΟΝ=ΚΟΡΙΤΣΑ=

ΠΕΣΤΑ=ΓΡΥΜΠΟΒΟ
ΠΕΝΤΕΠΗΓΑ
ΔΙΑ=ΠΡΕΒΕΖΑ=

ΑΕΤΟΡΡΑΧΗ=ΜΑ
ΝΩΛΙΑΣΣΑ=ΜΠΙ
ΖΑΝΙ=ΔΡΙΣΚΟΣ

ΚΙΛΚΙΣ=ΛΑΧΑΝ
Α=ΜΠΕΛΕΣ=ΚΡΕ
ΣΝΑΤΣΟΥΜΑΓΙΑ

ΠΕΤΣΟΒΟ=ΝΕΥΡ
ΟΚΟΠΙ=ΜΠΑΝΙΤ
ΣΑ=ΜΑΧΩΜΕΑ

ΓΚΟΛΟΜΠΙΛΟ=Σ
ΜΠΟΡΣΚΟ=ΠΡΕΣ
ΛΑΠ=ΕΡΙΓΩΝ

ΡΑΒΙΝΕ=ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΣΚΡΑ=ΣΤΡΥΜΩΝ=ΔΟΪΡΑΝΗ=ΜΠΕΛΕ
Σ=ΓΚΡΑΝΚΟΡΟΝΕ=ΤΖΕΝΑ

Στις δεξιές σκά­λες δια­βά­ζου­με (με αυτή τη διά­τα­ξη και τον χωρι­σμό των λέξε­ων): 

ΧΕΡΣΩΝ=ΣΕΡΜΙ
ΚΑΣ=ΟΔΗΣΣΟΣ=ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΙΣ

ΑΡΤΑΚΗ=ΑΙΔΙΝ
ΙΟΝ=ΠΡΟΥΣΣΑ=
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΟΥΜΛΟΥΜΠΟΥΝΑ
Ρ=ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ=Δ
ΟΡΙΛΑΙΩΝ

ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣ
ΑΡ=ΣΑΓΓΑΡΙΟΣ
ΚΑΛΕΓΚΡΟΤΟ

Φωτο­γρα­φί­ες Γεώρ­γιος Σαρ­ρής

 

Πηγή www.newsbeast.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων