- Διαφήμιση -

Οι δράσεις της Λυρικής διεκδικούν το διεθνές βραβείο Fedora

Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκέπτονται την πλατφόρμα FEDORA και να υποστηρίξουν την πρόκριση του προγράμματος «Co-OPERAtive.

Οι εκπαι­δευ­τι­κές και κοι­νω­νι­κές δρά­σεις της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής (ΕΛΣ) διεκ­δι­κούν το Εκπαι­δευ­τι­κό Βρα­βείο του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Fedora και προ­κρί­νο­νται στη δεύ­τε­ρη φάση με το προ­τει­νό­με­νο πρό­γραμ­μα «Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people».

Το πρό­γραμ­μα απευ­θύ­νε­ται σε μει­κτή ομά­δα εφή­βων και ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων ηλι­κί­ας από 15 έως 17 ετών, που ζουν στην Αττι­κή. Το πρό­γραμ­μα θα υλο­ποι­η­θεί σε συνερ­γα­σία με την ARSIS και την The HOME Project.

Από τις 5 έως και τις 22 Φεβρουα­ρί­ου 2019 όσοι επι­θυ­μούν μπο­ρούν να επι­σκέ­πτο­νται την πλατ­φόρ­μα FEDORA και να υπο­στη­ρί­ξουν την πρό­κρι­ση του προ­γράμ­μα­τος «Co-OPERAtive: An intercultural and collaborative opera hub for young people» στην επό­με­νη φάση μέσω του εξής συνδέσμου:

https://www.fedora-platform.com/competition/shortlist/co-operative-an-intercultural-and-collaborative-opera-hub-for-young-people/45

Το πρό­γραμ­μα

Το πρό­γραμ­μα Co-OPERAtive απο­τε­λεί ένα φυτώ­ριο όπε­ρας για μια μικτή ομά­δα 60 νέων Αθη­ναί­ων και ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων αιτού­ντων άσυ­λο ηλι­κί­ας 15–17 ετών από όλη την Αττι­κή. Το πρό­γραμ­μα αντλεί έμπνευ­ση από την όπε­ρα, η οποία απο­τε­λεί κοι­νή γλώσ­σα για τη δημιουρ­γία του πρώ­του δια­πο­λι­τι­σμι­κού φυτω­ρί­ου όπε­ρας νέων στην Ευρώ­πη. Το Co-OPERAtive στό­χο έχει να διευ­ρύ­νει την απή­χη­ση της όπε­ρας και να την κάνει πιο γνω­στή στο νεα­νι­κό κοι­νό, ανα­δει­κνύ­ο­ντας παράλ­λη­λα την πολι­τι­σμι­κή ποι­κι­λο­μορ­φία και την κοι­νω­νι­κή συνο­χή. Προ­τάσ­σο­ντας τη συνερ­γα­τι­κή φύση της όπε­ρας, το πρό­γραμ­μα Co-OPERAtive τοπο­θε­τεί τη συνερ­γα­σία στην καρ­διά του σχε­δια­σμού και της υλο­ποί­η­σής του, χτί­ζο­ντας ισχυ­ρές συμ­μα­χί­ες με δύο οργα­νώ­σεις-εταί­ρους, την ΑΡΣΙΣ και την The HOME Project.

Καλ­λι­τε­χνι­κή Ομάδα

Το πρό­γραμ­μα Co-OPERAtive ανα­δει­κνύ­ει τρία από τα βασι­κά πεδία της τέχνης της όπε­ρας: τη μου­σι­κή, το θέα­τρο και τον χορό. Η κατεύ­θυν­ση της μου­σι­κής περι­λαμ­βά­νει εργα­στή­ρια σύν­θε­σης ενόρ­γα­νης μου­σι­κής, φωνη­τι­κής και αυτο­σχε­δια­σμού, η κατεύ­θυν­ση του θεά­τρου εργα­στή­ρια δημιουρ­γι­κής γρα­φής, υπο­κρι­τι­κής και σκη­νο­θε­σί­ας ενώ η κατεύ­θυν­ση του χορού χωρί­ζε­ται σε μαθή­μα­τα μπα­λέ­του, σύγ­χρο­νου χορού και χορο­γρα­φί­ας. Παράλ­λη­λα με την καλ­λι­τε­χνι­κή ομά­δα, το προ­σω­πι­κό της ΕΛΣ θα προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες του στους τομείς του φωτι­σμού, της δια­χεί­ρι­σης σκη­νής, της ηχο­λη­ψί­ας, κτλ.

Σκη­νο­θε­σία: Θέμε­λης Γλυνάτσης

Μου­σι­κή εποπτεία/Αρχιμουσικός: ‘Αντης Σκόρδης

Υπεύ­θυ­νες Εργα­στη­ρί­ων Μου­σι­κής: Εύη Νάκου, ‘Ανν-Κρι­στίν Σωφρονίου

Υπεύ­θυ­νοι Εργα­στη­ρί­ων Θεά­τρου: Πανα­γιώ­της Εξαρ­χέ­ας, Ελέ­νη Μολέσκη

Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Edgen Lame

Υπεύ­θυ­νοι Εργα­στη­ρί­ων χορού: Edgen Lame, Κατε­ρί­να Γεβετζή

Σκη­νι­κά — Κοστού­μια: Χρι­στί­να Σπανού

 

Πηγή http://www.thetoc.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων