- Διαφήμιση -

Μυστήριο 24: Μια σπάνια έκθεση 23 φωτογράφων – μελών της Φωτογραφικής Λέσχης Ελευσίνας

Η 2023 Ελευ­σίς Πολι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευρώ­πης, σε συνερ­γα­σία με τη Φωτο­γρα­φι­κή Λέσχη Ελευ­σί­νας, διορ­γα­νώ­νει από τις 9 Νοεμ­βρί­ου έως τις 18 Δεκεμ­βρί­ου, τη δρά­ση «Μυστήριο_24 Ανα­το­μία μιας Μετα­μόρ­φω­σης», στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Λεω­νί­δας Κανελλόπουλος…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων