- Διαφήμιση -

Εθνική Πινακοθήκη: Εκτίθενται ξανά οι πίνακες του Πικάσο και του Μοντριάν που είχαν κλαπεί

Εκτί­θε­νται και πάλι στην αίθου­σα δυτι­κο­ευ­ρω­παϊ­κής ζωγρα­φι­κής της Εθνι­κής Πινα­κο­θή­κης οι πίνα­κες του Πικά­σο και του Μοντριάν που είχαν κλα­πεί κατά το παρελθόν.

Η συγκε­κρι­μέ­νη αίθου­σα Βασί­λη και Μαρί­νας Θεο­χα­ρά­κη ανοί­γει για πρώ­τη φορά για το κοι­νό μετά την απο­κα­τά­στα­ση και επέ­κτα­ση της πινακοθήκης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων