Η Κατερίνα Ευαγγελάτου νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Ελληνικού Φεστιβάλ

Η θητεία της θα είναι τριετής

Η σκη­νο­θέ­τις Κατε­ρί­να Ευαγ­γε­λά­του ορί­ζε­ται καλ­λι­τε­χνι­κή διευ­θύ­ντρια του Ελλη­νι­κού Φεστι­βάλ ΑΕ, ανα­κοί­νω­σε επί­ση­μα σήμε­ρα το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού. Άμε­σα ανα­μέ­νε­ται να ορι­στούν και τα μέλη του ΔΣ του Φεστι­βάλ.

Η θητεία της Κατε­ρί­νας Ευαγ­γε­λά­του, η οποία δια­δέ­χε­ται τον Βαγ­γέ­λη Θεο­δω­ρό­που­λο, θα είναι τριε­τής ενώ παράλ­λη­λα «θα προ­ε­τοι­μα­στεί εγκαί­ρως η προ­κή­ρυ­ξη για την πλή­ρω­ση της οικεί­ας θέσης μετά την λήξη της θητεί­ας της» όπως τονί­ζε­ται .

«Επι­πλέ­ον, στό­χος του υπουρ­γεί­ου είναι, σε συνερ­γα­σία με την Καλ­λι­τε­χνι­κή Διευ­θύ­ντρια και με το νέο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Οργα­νι­σμού, να καταρ­τι­στεί και να ορι­στι­κο­ποι­η­θεί εντός του έτους ένας σύγ­χρο­νος εσω­τε­ρι­κός κανο­νι­σμός λει­τουρ­γί­ας, ο οποί­ος θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις ανά­γκες ενός φεστι­βάλ διε­θνούς εμβέ­λειας και μεγά­λης καλ­λι­τε­χνι­κής βαρύ­τη­τας, όπως το Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου. Αυτή η δια­δι­κα­σία θα ακο­λου­θη­θεί άμε­σα και για τους υπό­λοι­πους επο­πτευό­με­νους φορείς σύγ­χρο­νου πολι­τι­σμού» επι­ση­μαί­νε­ται.

Τέλος, στην ίδια ανα­κοί­νω­ση η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού εκφρά­ζει τις ευχα­ρι­στί­ες της «στον Βαγ­γέ­λη Θεο­δω­ρό­που­λο για την προ­σφο­ρά του στο Φεστι­βάλ τα τρία τελευ­ταία χρό­νια, και, στο πλαί­σιο της ομα­λής μετά­βα­σης του οργα­νι­σμού στη νέα καλ­λι­τε­χνι­κή του διεύ­θυν­ση, χαι­ρε­τί­ζει ότι για πρώ­τη φορά θα λάβει χώρα μία δια­δι­κα­σία ενη­μέ­ρω­σης και παρά­δο­σης-παρα­λα­βής μετα­ξύ του απερ­χό­με­νου Καλ­λι­τε­χνι­κού Διευ­θυ­ντή και της νέας Καλ­λι­τε­χνι­κής Διευ­θύ­ντριας».

Βιογραφικό Κατερίνας Ευαγγελάτου

Η Κατε­ρί­να Ευαγ­γε­λά­του είναι αρι­στού­χος της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής του Εθνι­κού Θεά­τρου με παράλ­λη­λες σπου­δές Μου­σι­κής στο Ελλη­νι­κό Ωδείο. Μετα­πτυ­χια­κά σπού­δα­σε Σκη­νο­θε­σία στο Λον­δί­νο με Υπο­τρο­φία Ωνά­ση (κάτο­χος μετα­πτυ­χια­κού τίτλου με Διά­κρι­ση [Distinction] στην Σκη­νο­θε­σία Θεά­τρου από το Midlessex University) και τη Μόσχα, (Κρα­τι­κή Ακα­δη­μία Θεα­τρι­κής Τέχνης GITIS). Μιλά­ει Αγγλι­κά, Γαλ­λι­κά και Ρώσι­κα.

Είναι μέλος της Εται­ρεί­ας Σπου­δών της Σχο­λής Μωρα­ΐ­τη και της Επι­τρο­πής Υπο­τρο­φιών Μινω­τή-Παξι­νού του Μορ­φω­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης.

Πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε ως σκη­νο­θέ­τις το 2006 στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου (Άσκη­ση Φαντα­σί­ας- Τρί­τη Εντο­λή), ενώ την ίδια χρο­νιά ίδρυ­σε και διηύ­θυ­νε στο “Αμφι-Θέα­τρο Σπύ­ρου Α. Ευαγ­γε­λά­του” την σκη­νή “Είσο­δος Κιν­δύ­νου”, όπου παρου­σί­α­σε τρεις παρα­στά­σεις σε πανελ­λή­νια πρώ­τη (Ερω­τευ­μέ­νη Νεκρή, Η Λέσχη της Αυτο­κτο­νί­ας, Εκδί­κη­ση).

Έχει σκη­νο­θε­τή­σει πάνω από 20 μεγά­λες παρα­γω­γές (Πρό­ζα και Όπε­ρα) σε κορυ­φαί­ους θεα­τρι­κούς Οργα­νι­σμούς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού όπως το Εθνι­κό Θέα­τρο, η Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή, το Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, η Κρα­τι­κή Όπε­ρα της Περμ στη Ρωσία και το Κρα­τι­κό Θέα­τρο του Άου­γκ­σμπουργκ στη Γερ­μα­νία.

Στο Φεστι­βάλ Αθη­νών και Επι­δαύ­ρου έχει παρου­σιά­σει τον Ιδο­με­νέα του Ρόλαντ Σίμελπ­φε­νιχ στην Πει­ραιώς 260 (2014), τον Ρήσο στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο του Λυκεί­ου του Αρι­στο­τέ­λη (2015) και, με το Εθνι­κό Θέα­τρο, την Άλκη­στη του Ευρι­πί­δη στην Επί­δαυ­ρο (2017).

Επι­πλέ­ον, όπως έχει εξαγ­γελ­θεί, τον Ιού­νιο του 2020, η Κατε­ρί­να Ευαγ­γε­λά­του έχει ήδη κλη­θεί από την Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή να σκη­νο­θε­τή­σει τον Ριγκο­λέτ­το του Τζ. Βέρ­ντι στο πλαί­σιο του Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου.

Ασχο­λεί­ται συστη­μα­τι­κά και με την Θεα­τρι­κή Εκπαί­δευ­ση με επί­κε­ντρο το Αρχαίο Δρά­μα, ενώ έχει κλη­θεί να δώσει μαθή­μα­τα και δια­λέ­ξεις γύρω από το Θέα­τρο στην Ελλά­δα (Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών-Τμή­μα Θεα­τρι­κών Σπου­δών, Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Εθνι­κού Θεά­τρου, Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή Ωδεί­ου Αθη­νών κ.α.) και το εξω­τε­ρι­κό. Πρό­σφα­τα ήταν προ­σκε­κλη­μέ­νη του New York University, όπου δίδα­ξε Αρχαίο Δρά­μα σε φοι­τη­τές δια­φό­ρων τμη­μά­των του. Το 2018 διηύ­θυ­νε το Διε­θνές Εργα­στή­ριο Αρχαί­ου Δρά­μα­τος του Εθνι­κού Θεά­τρου στους Δελ­φούς.

Έχει τιμη­θεί μετα­ξύ άλλων, από την Ένω­ση Θεα­τρι­κών και Μου­σι­κών Κρι­τι­κών με το Βρα­βείο Νέου Δημιουρ­γού (Δεκέμ­βριος 2009), και με το Έπα­θλο «Ελευ­θε­ρία Σαπουν­τζή» για τις σκη­νο­θε­σί­ες της κατά την διε­τία 2009–2011 (Σεπτέμ­βριος 2011), Η παρά­στα­ση της Όπε­ρας Τα παρα­μύ­θια του Χόφ­μαν, (Κρα­τι­κή Όπε­ρα της Περμ στη Ρωσία, 2015) ήταν υπο­ψή­φια για 9 βρα­βεία “Χρυ­σή Μάσκα”, τα σημα­ντι­κό­τε­ρα βρα­βεία στο ρωσό­φω­νο Θέα­τρο, μετα­ξύ των οποί­ων Καλύ­τε­ρης Παρά­στα­σης Όπε­ρας και Καλύ­τε­ρου Σκη­νο­θέ­τη.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων