- Διαφήμιση -

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Όλο το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Το Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο κατά τη διάρ­κεια των δια­κο­πών των Χρι­στου­γέν­νων προ­σκα­λεί μικρούς και μεγά­λους να απο­λαύ­σουν την ομορ­φιά της αρχαί­ας τέχνης συμ­με­τέ­χο­ντας σε δημιουρ­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και παρα­κο­λου­θώ­ντας αφη­γή­σεις και κλα­σι­κές μελωδίες.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων