- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Το ιστορικό Θέατρο του Λυκαβηττού «ξαναγεννιέται» μετά από 15 χρόνια

Το θέα­τρο του πιο αγα­πη­μέ­νου λόφου της πόλης περ­νά πλέ­ον σε νέα επο­χή, μετά από τη διεκ­δί­κη­σή του από τον Δήμο Αθη­ναί­ων, ο οποί­ος το ανα­κα­τα­σκεύ­α­σε ακο­λου­θώ­ντας τις πιο σύγ­χρο­νες ευρω­παϊ­κές προ­δια­γρα­φές, δια­τη­ρώ­ντας πάντα ως βάση την ιδέα του πρω­το­πό­ρου αρχι­τέ­κτο­να Τάκη Ζενέτου.

Από τις 15 Σεπτεμ­βρί­ου, το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Λυκα­βητ­τού που απο­τε­λεί ένα πολύ­τι­μο και ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι των ανα­μνή­σε­ων των κατοί­κων της Αθή­νας, ανοί­γει με ένα καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα που έχει σκο­πό να παρου­σιά­ζει κάθε σεζόν μια «βεντά­λια» θεα­μά­των υψη­λής ποιότητας…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων