- Διαφήμιση -

Ξεκινούν οι εργασίες επέκτασης του Μετρό της Αθήνας

Προ ημε­ρών η Αττι­κό Μετρό προ­κή­ρυ­ξε δια­γω­νι­σμό για τεχνι­κό σύμ­βου­λο για την επε­ξερ­γα­σία ενός «πακέ­του» έργων σχε­τι­κό με τις επε­κτά­σεις των υφι­στά­με­νων γραμ­μών, όπως και της γνω­στής πλέ­ον «Γραμ­μής 4», επέν­δυ­σης ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Σε λίγους μήνες θα ξεκι­νή­σουν οι αρχι­κές απα­ραί­τη­τες εργα­σί­ες εκκί­νη­σης των βασι­κών εργα­σιών για την δημιουρ­γία της «Γραμ­μής 4», που θα περι­λαμ­βά­νει στο Α’ Τμή­μα «Άλσος Βεΐ­κου — Γου­δί», μήκους 13 χιλιο­μέ­τρων με 15 νέους σταθμούς.

Η «ατζέ­ντα» του Μετρό περι­λαμ­βά­νει όμως και την περαι­τέ­ρω επέ­κτα­ση της «Γραμ­μής 2» προς τις βορειο­δυ­τι­κές συνοι­κί­ες του Λεκα­νο­πε­δί­ου, από Ανθού­πο­λη προς Ίλιον, με 3 νέους σταθ­μούς,. προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 350 εκτα. ευρώ.

Η ανά­δο­χος της νέας «Γραμ­μής 4» (ΑΒΑΞ-GHELLA-ALSTOM) επι­τα­χύ­νει τις εργα­σί­ες για να μπο­ρέ­σει να ολο­κλη­ρώ­σει μετά το καλο­καί­ρι του 2022 τρεις (3) σταθ­μούς της επέ­κτα­σης 3 προς Πειραιά.

Δια­βά­στε περισ­σό­τε­ρα στο insider.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων