- Διαφήμιση -

Ανθούπολη Περιστερίου

Λουλούδια, πρόσφυγες, λιγνίτης και …εξέγερση!

του Στέρ­τσου Χαράλαμπου

Το Μετρό πήρε μακριά το παρελ­θόν μιας περιο­χής που η ιστο­ρία της ανα­τέ­μνει όλες τις πτυ­χές της μετα­πο­λε­μι­κής Ελλά­δας και της άναρ­χης ανάπτυξης.

Στο­ές λιγνί­τη και Μετρό
Αν κι οι πρώ­τοι κάτοι­κοι του Περι­στε­ρί­ου υπήρ­ξαν πρό­σφυ­γες, η σημε­ρι­νή πολύ­βουη Ανθού­πο­λη μοιά­ζει να έχει εξο­ρί­σει, το καλά κρυμ­μέ­νο μυστι­κό της, στις θαμ­μέ­νες στο­ές του λιγνί­τη που γειτ­νιά­ζουν με τις σύγ­χρο­νες στο­ές του μετρό. Καθη­με­ρι­νά χιλιά­δες άνθρω­ποι έρχο­νται και φεύ­γουν από όλες και προς όλες τις γωνιές του λεκα­νο­πε­δί­ου. Μια διαρ­κής κίνη­ση. Όπως άλλω­στε και η Ιστο­ρία. Όλα αλλά­ζουν και μόνο οι κατα­γε­γραμ­μέ­νες μνή­μες και τα ιστο­ρι­κά τεκ­μή­ρια συγκρα­τούν τον περα­σμέ­νο χρόνο.

Ο Σού­τσος κι ο Ζαχαρίτσας
Τα πρώ­τα κτή­μα­τα της Ανθού­πο­λης όπως και του υπό­λοι­που Περι­στε­ρί­ου ανή­καν επί τουρ­κο­κρα­τί­ας στον Περι­στέρ Αγά. Μετά την επα­νά­στα­ση πέρα­σαν στον αγω­νι­στή Σού­τσο κι αργό­τε­ρα ο αγω­νι­στής Ζαχα­ρί­τσας βρέ­θη­κε να κατέ­χει πολ­λά κτή­μα­τα που εκτεί­νο­νταν από την περιο­χή του Αγί­ου Βασι­λεί­ου ως την Ανθού­πο­λη. Κάτο­χοι κάποιων τέτοιων διά­σπαρ­των τεμα­χί­ων υπήρ­ξαν και ο δια­νο­ού­με­νος έφο­ρος Λιού­μης και ο πατέ­ρας του Μάν­θου Μάσχα.
Οι άνθρω­ποι και το όνομα
Η Ανθού­πο­λη πήρε το όνο­μά της από τους πρώ­τους κατοί­κους της που ήταν καλ­λιερ­γη­τές ανθέ­ων. Λου­λου­δά­δες δηλαδή.
Στο συνοι­κι­σμό εντάσ­σο­νται οι πρό­σφυ­γες. Μετά το 1949 εγκα­θί­στα­νται άνθρω­ποι διωγ­μέ­νοι από το μετεμ­φυ­λια­κό κλί­μα της περι­φέ­ρειας καθώς και οι πρώ­τοι εσω­τε­ρι­κοί οικο­νο­μι­κοί μετα­νά­στες που αφή­νουν την πνι­γη­ρή, υπο­βαθ­μι­σμέ­νη κι αδιέ­ξο­δη ζωή στο χωριό. Τα φθη­νά οικό­πε­δα επί­σης απο­τε­λούν ένα επι­πλέ­ον κίνη­τρο εγκατάστασης.

Φτώ­χεια και λασπουριά
Η ζωή συνε­χί­ζε­ται να είναι άσχη­μη ελλεί­ψει ηλε­κτρο­φω­τι­σμού. Οι πλημ­μύ­ρες, η λασπου­ριά, η φτώ­χεια, οι ασθέ­νειες, η απώ­λεια αγα­πη­μέ­νων προ­σώ­πων συν­θέ­τουν ένα δρα­μα­τι­κό σκηνικό.

Από Λιό­σια Περιστέρι!
Το 1949 ο συνοι­κι­σμός «Ανθού­πο­λις» μαζί με τον «Αγιο Ιερό­θεο» και τον «Αγιο Γεώρ­γιο» απο­σπώ­νται από την κοι­νό­τη­τα Λιο­σί­ων (Ιλιον) και προ­σαρ­τώ­νται στο Περιστέρι.

Η εξέ­γερ­ση και ο Γιαννόπουλος
Το 1952 η εται­ρία Πρε­ζά­νη εγκα­θί­στα­νται στην Ανθού­πο­λη με στό­χο την εκμε­τάλ­λευ­ση των λιγνι­τι­κών απο­θε­μά­των στο υπέ­δα­φος. Το σκη­νι­κό αλλά­ζει. Στο­ές κατα­σκευά­ζο­νται που κάνουν τα εκτός σχε­δί­ου σπί­τια να τρί­ζουν, ρωγ­μές δημιουρ­γού­νται, κάποια από αυτά καθι­ζά­νουν, στο­ές καταρ­ρέ­ουν λιγνι­τω­ρύ­χοι τραυ­μα­τί­ζο­νται, χάνουν τις ζωές τους. Η ζωή για τους κατοί­κους αλλά­ζει άρδην. Υπο­βαθ­μι­σμέ­νη καθη­με­ρι­νό­τη­τα, θόρυ­βος, ρύπαν­ση, ανασφάλεια.
Την άνοι­ξη του 1956 τα πρά­μα­τα φθά­νουν στο απρο­χώ­ρη­το. 5000 Ανθου­που­λιώ­τες και βάζουν τέλος στη πολύ­χρο­νη εκμε­ταλ­λευ­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα των λιγνι­τω­ρυ­χεί­ων της περιο­χής. Πυρ­πο­λού­νται οι εγκα­τα­στά­σεις και ανα­τι­νά­ζο­νται τα τσι­με­ντέ­νια κτί­σμα­τα της εται­ρί­ας. Παρά τις μεγά­λες δυνά­μεις της Χωρο­φυ­λα­κής και της Αστυ­νο­μί­ας Πόλε­ων η εξέ­γερ­ση πετυ­χαί­νει τους στό­χους της και σε πολι­τι­κό και σε δικα­στι­κό επί­πε­δο οι κάτοι­κοι κερ­δί­ζουν την μάχη. Όχι χωρίς κόστος όμως.
Στις 7/3/1957 γίνε­ται η τελι­κή δίκη των κατη­γο­ρου­μέ­νων για την εξέ­γερ­ση. Δικη­γό­ρος υπε­ρά­σπι­σής τους ο Ευάγ­γε­λος Γιαν­νό­που­λος. Μόνο 6 κατα­δι­κά­ζο­νται σε 5μηνη φυλά­κι­ση οι οποί­οι αφού ασκούν έφε­ση αφή­νο­νται ελεύθεροι.

Η δικαί­ω­ση
Το 1958 η επι­τρο­πή που συστή­νε­ται επί τού­του απο­φα­σί­ζει το ορι­στι­κό κλεί­σι­μο των λιγνι­τω­ρυ­χεί­ων ενώ για να αντι­με­τω­πι­σθεί η προ­ο­πτι­κή καθι­ζή­σε­ων των στο­ών εφαρ­μό­ζε­ται ένα ειδι­κό πρό­γραμ­μα λιθο­γο­μώ­σε­ων τους.
Μετά το τέλος της υπό­θε­σης των λιγνι­τω­ρυ­χεί­ων η Ανθού­πο­λη επε­κτεί­νε­ται και γίνε­ται μια μεγά­λη και θάλ­λου­σα συνοι­κία του Περιστερίου.

Το τρό­λεϊ και το Μετρό
Η έλευ­ση του τρό­λεϊ το 1985, ¨αστι­κο­ποιεί ¨ την Ανθούπολη.
Από τις 6 Απρι­λί­ου του 2013 η Ανθού­πο­λη απο­τε­λεί τερ­μα­τι­κό σταθ­μό της κόκ­κι­νης Γραμ­μής 2 του Μετρό. Επό­με­νη μελ­λο­ντι­κή στά­ση το Ιλιον.
Πολ­λές επώ­νυ­μες και μη εται­ρί­ες , ως συνή­θως εγκα­τα­στά­θη­καν πέριξ του σταθ­μού δίνο­ντας υπερ­βο­λι­κή ζωή και κίνη­ση στη περιο­χή δεί­χνο­ντας πως έχει κλεί­σει αμε­τά­κλη­τα τις πλη­γές της με το παρελθόν.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Η Ανθού­πο­λη Περι­στε­ρί­ου σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων