- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πήρε εξιτήριο ο γιατρός που πυροβόλησε η εικαστικός στο Χαλάνδρι

Θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την στενή παρακολούθηση των γιατρών του

Εξι­τή­ριο πήρε ο 68χρονος οφθαλ­μί­α­τρος, 19 ημέ­ρες μετά την επί­θε­ση με πυρο­βο­λι­σμούς που δέχτη­κε από την εικα­στι­κό πρώ­ην σύντρο­φό του και μητέ­ρα του παι­διού του στο Χαλάν­δρι στις 11 Νοεμ­βρί­ου. Ο για­τρός με τη σύζυ­γό του επέ­στρε­ψαν στο σπί­τι τους στο Χαλάν­δρι λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι.

Η υγεία του για­τρού ήταν σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, αλλά βελ­τιω­νό­ταν στα­θε­ρά, όμως θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται υπό την στε­νή παρα­κο­λού­θη­ση των για­τρών του, για να έχουν καλύ­τε­ρη εικό­να της μετεγ­χει­ρη­τι­κής του κατάστασης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων