- Διαφήμιση -

Νεκρός ένας άνδρας Ρομά μετά από εξέταση στη Νέα Ιωνία

Ένταση έξω από ιατρείο

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, άνδρας Ρομά, ο οποί­ος φέρε­ται να ήταν υπό την επή­ρεια αλκο­όλ, υπε­βλή­θη σε ενδο­σκο­πι­κή εξέ­τα­ση του εντέ­ρου, σε ιατρείο της περιο­χής. Ωστό­σο έχα­σε τη ζωή του, με απο­τέ­λε­σμα ομά­δα Ρομά να προ­κα­λέ­σει φθο­ρές στο ιατρείο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων