- Διαφήμιση -

Αναβλήθηκε η δίκη της 19χρονης που κατηγορείται ότι άφησε το μωρό της

Στις 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η δίκη της 19χρονης που είναι κατηγορούμενη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο μετά την εγκατάλειψη του μωρού της σε είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία

Στις 27 Σεπτεμ­βρί­ου θα διε­ξα­χθεί η δίκη της 19χρονης που είναι κατη­γο­ρού­με­νη για έκθε­ση ανη­λί­κου σε κίν­δυ­νο μετά την εγκα­τά­λει­ψη του μωρού της σε είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας στη Νέα Ιωνία

Η νεα­ρή λεχώ­να ζήτη­σε και έλα­βε ανα­βο­λή στη δίκη της προ­κει­μέ­νου να κλη­θούν ως μάρ­τυ­ρες στο δικα­στή­ριο ο αστυ­νο­μι­κός που εντό­πι­σε το βρέ­φος και ο αξιω­μα­τι­κός του Τμή­μα­τος Ανη­λί­κων που επι­λή­φθη­κε της υπό­θε­σης. Πλην της κλή­σης των δύο αστυ­νο­μι­κών που ζήτη­σε η υπε­ρά­σπι­ση και απο­δέ­χθη­κε το δικα­στή­ριο, δεκτό έγι­νε και το αίτη­μα της 19χρονης, για την διε­νέρ­γεια ψυχια­τρι­κής πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νης για να δια­πι­στω­θεί εάν πάσχει από επι­λό­χειο κατάθλιψη.

Η νεα­ρή κοπέ­λα, που πηγαί­νει σε ΕΠΑΛ και εργά­ζε­ται, φέρε­ται μετά τη γέν­να να ήρθε αντι­μέ­τω­πη με την επι­λό­χειο κατάθλιψη.

Στην κατά­θε­σή της η 19χρονη δήλω­νε μετα­νιω­μέ­νη και ζητού­σε πίσω το μωρό της.

Η νεα­ρή κοπέ­λα η οποία είναι υιο­θε­τη­μέ­νη από την ηλι­κία των 8,5 ετών, φέρε­ται να βρί­σκε­ται σε άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση και δέχε­ται ψυχο­λο­γι­κή υποστήριξη.

Τι είπε η 19χρονη για τον πατέρα του βρέφους

Η νεα­ρή μητέ­ρα, απο­κά­λυ­ψε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι δια­τη­ρού­σε σχέ­ση με έναν συνο­μή­λι­κό της. Μετά τα νέα της εγκυ­μο­σύ­νης, όπως ανα­φέ­ρει το star, το ζευ­γά­ρι είχε προ­στρι­βές και τελι­κά χώρισαν.

Η 19χρονη μητέ­ρα συνει­δη­το­ποιώ­ντας την ευθύ­νη που συνε­πά­γε­ται το βρέ­φος, θεώ­ρη­σε ότι θα ήταν καλύ­τε­ρο να μεγα­λώ­σει μαζί με μία άλλη οικογένεια.

Κατά την διάρ­κεια της κατά­θε­σής της όμως, ζήτη­σε από τους αστυ­νο­μι­κούς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, «να δει το μωρό της».

Η 19χρονη γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο

Η 19χρονη μητέ­ρα γέν­νη­σε στο μαιευ­τή­ριο Έλε­να ενώ οι κάτοι­κοι που το βρή­καν υπο­στή­ρι­ξαν ότι το μωρό ήταν «καλο­ταϊ­σμέ­νο και περι­ποι­η­μέ­νο». Το νεο­γέν­νη­το κορι­τσά­κι ήταν τυλιγ­μέ­νο σε μία πετσέ­τα και στον ομφά­λιο λώρο υπήρ­χε ακό­μα το ειδι­κό μαντα­λά­κι, που βάζουν στα μαιευτήρια.

Το μωρό μετα­φέρ­θη­κε στο νοσο­κο­μείο, όπου δια­πι­στώ­θη­κε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τη 19χρονη να βαφτίσουν το μωρό

Ο επι­κε­φα­λής της Υπο­διεύ­θυν­σης Προ­στα­σί­ας Ανη­λί­κων, που χει­ρί­στη­κε το περι­στα­τι­κό, μίλη­σε για την υπό­θε­ση, τονί­ζο­ντας το πόσο ευαι­σθη­το­ποί­η­σε ολό­κλη­ρη την Υπη­ρε­σία η περί­πτω­ση του εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νου κοριτσιού.

Ο κ. Κώστας Σχι­σμέ­νος δήλω­σε στον Αnt1:

«Πέρα από τη συγκε­κρι­μέ­νη υπό­θε­ση, να σημειώ­σου­με το πόσο δύσκο­λο είναι να προ­σεγ­γί­ζου­με αυτόν τον ευαί­σθη­το χώρο που λέγε­ται «Ανή­λι­κος». Αφε­νός πρέ­πει να εφαρ­μό­σει τον Νόμο, αφε­τέ­ρου πρέ­πει να προ­στα­τεύ­σει τον κοι­νω­νι­κό ιστό και το παιδί.

Δεν έχου­με έναν δρά­στη εγκλή­μα­τος απέ­να­ντί μας, έχου­με μια 19χρονη νεα­ρή κοπέ­λα, η οποία αντι­με­τω­πί­ζει δυσκο­λί­ες και προ­έ­βη σε αυτή την ενέρ­γεια. Ακου­μπά­με με κάθε ευαι­σθη­σία τα θέμα­τα αυτά, βγά­ζου­με το καλύ­τε­ρό μας πρό­σω­πο» και πρόσθεσε:

«Επει­δή μας ευαι­σθη­το­ποί­η­σε πολύ αυτή η υπό­θε­ση και η μητέ­ρα η ίδια, ζητή­σα­με προ­σω­πι­κά η Υπη­ρε­σία μας να γίνει ανά­δο­χη αυτού του μωρού. Η πλευ­ρά της οικο­γέ­νειας απο­δέ­χτη­κε με μεγά­λη χαρά».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων