- Διαφήμιση -

Βασίλης Βάρσος: Η άγνωστη ιστορία για το βράδυ που το ζαχαροπλαστείο μετατράπηκε σε… πολιτικό γραφείο

Το πρωινό που έδωσαν ραντεβού εκεί Μητσοτάκης, Παπασπύρου και Αλαμάνης

Πέθα­νε χθες 15 Ιανουα­ρί­ου ο Βασί­λης Βάρ­σος, που ήταν ο ιδιο­κτή­της του θρυ­λι­κού ζαχα­ρο­πλα­στεί­ου. Η κηδεία του ανα­μέ­νε­ται να γίνει την Παρα­σκευή 17 Ιανουα­ρί­ου στην Κηφισιά.

Μαζί με τον αδελ­φό του Γιώρ­γο, ήταν ένας από τους δύο εγγο­νούς του Βασί­λη Βάρ­σου που άνοι­ξε το 1892 το γνω­στό ζαχα­ρο­πλα­στείο «Βάρ­σος».

Την είδη­ση του θανά­του του, έκα­νε γνω­στή ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Κηφι­σιάς με μία απο­χαι­ρε­τι­στή­ρια ανάρ­τη­ση στο facebook.

Η ιστορία του θρυλικού ζαχαροπλαστείου

Το 1890 ο ιδρυ­τής της εται­ρεί­ας μας Βασί­λειος Χ. Βάρ­σος έφυ­γε από την Καστριώ­τισ­σα, Φωκί­δος με τον αδελ­φό του και ήρθαν στην Αθήνα.

Στην ηλι­κία των 16, άνοι­ξε ένα κατά­στη­μα παρα­γω­γής γάλα­κτος στην γωνία των οδών Πανε­πι­στη­μί­ου και Σαντα­ρό­ζα στην Αθήνα.

Κρέ­μα ή ρυζόγαλο;

Δημο­σιεύ­τη­κε από Βάρ­σος Κηφι­σιά — Varsos Kifisia στις Τετάρ­τη, 26 Σεπτεμ­βρί­ου 2018

Το 1910, ο Βάρ­σος άκμα­ζε καθώς απα­σχο­λού­σε 24 άτο­μα προ­σω­πι­κό και είχε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα ψυγεία της επο­χής με 20 παγοκολώνες.

Το 1922 απο­φα­σί­στη­κε να μετα­φερ­θεί η επι­χεί­ρη­ση στο κέντρο της Κηφι­σιάς για­τί εκεί­νη την επο­χή οι κάτοι­κοι της είχαν την μεγα­λύ­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή δύναμη.

Κατά την διάρ­κεια των σκλη­ρών χρό­νων της Γερ­μα­νι­κής κατο­χής πολ­λοί Αθη­ναί­οι ήρθαν να ζήσουν στην Κηφι­σιά, μιας και ήταν πιο εύκο­λο να βρουν φαγη­τό. Κατά την διάρ­κεια αυτής της περιό­δου το καθα­ρό γάλα ήταν πολύ δυσεύ­ρε­το αφού συνή­θως ήταν νερωμένο.

Varsos Garden view—————————-#varsos#kifisia#athens#garden

Δημο­σιεύ­τη­κε από Βάρ­σος Κηφι­σιά — Varsos Kifisia στις Πέμ­πτη, 28 Νοεμ­βρί­ου 2019

Ο Βάρ­σος, από σεβα­σμό προς τους πελά­τες του, λάμ­βα­νε το γάλα από τους παρα­γω­γούς και το διέ­νει­με αμέ­σως στους πελά­τες του εξα­σφα­λί­ζο­ντας έτσι ότι ήταν αγνό και καθαρό.

Ο Κων­στα­ντί­νος Βάρ­σος έδω­σε μια νέα ώθη­ση στην εται­ρεία, καθώς για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα, εισή­γα­γε αγε­λά­δες από την Ολλανδία

Το 1965, ο Γιώρ­γος και ο Βασί­λης Βάρ­σος ανέ­λα­βαν την δια­χεί­ρι­ση, και η ανά­πτυ­ξη και η πρό­ο­δος της εται­ρεί­ας συνε­χί­στη­κε. Λόγω του τερά­στιου πλή­θους κόσμου που συσ­σω­ρεύ­τη­κε για να ψωνί­σει από το Βάρ­σο, χρειά­στη­κε η προ­στα­σία της αστυ­νο­μί­ας διό­τι οι πελά­τες είχαν φτά­σει μέχρι την Πλα­τεία της Κηφι­σιάς (Τρο­χο­νό­μο).

Στις κρί­σι­μες πολι­τι­κές ώρες που πέρα­σε η Ελλά­δα τον Ιού­λιο του 1965 το κατά­στη­μα Βάρ­σος δια­δρα­μά­τι­σε σημα­ντι­κό ρόλο. Το βρά­δυ εκεί­νο άρχι­σαν να μαζεύ­ο­νται υπουρ­γι­κά αυτο­κί­νη­τα έξω απο το κατά­στη­μα και οι υπουρ­γοί χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα τηλέ­φω­να της επι­χεί­ρη­σης για τις συνο­μι­λί­ες τους.

Tο κατά­στη­μα ήταν ανοι­κτό μόνο για υπουρ­γούς και βου­λευ­τές με την Αικα­τε­ρί­νη Βάρ­σου να προ­σφέ­ρει καφέ­δες και κρουα­σάν. Τις πρω­ι­νές ώρες ήρθε και το «βαρύ πυρο­βο­λι­κό» όπως λέγα­νε τους Μητσο­τά­κης, Παπα­σπύ­ρου και Αλα­μά­νης που στή­ρι­ζαν τις ελπί­δες τους ώστε να μην παραι­τη­θεί ο Παπαν­δρέ­ου χωρίς κανέ­να αποτέλεσμα.

Την περί­ο­δο 1967–1968 η εται­ρεία αγό­ρα­σε μηχα­νή­μα­τα, των οποί­ων η χρή­ση είχε ως απο­τέ­λε­σμα μια κατά πολύ βελ­τιω­μέ­νη δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής και μια ακό­μα υψη­λό­τε­ρη ποιό­τη­τα του τελι­κού προϊόντος.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι Γερ­μα­νοί αντέ­γρα­ψαν συν­δυα­σμούς και χρή­σεις των μηχα­νη­μά­των κατά την διάρ­κεια μίας από τις επι­σκέ­ψεις τους στο εργα­στή­ριο και μετά ενσω­μά­τω­σαν αυτές τις αλλα­γές στις νέες μηχα­νές τους.

Το 1980 τo κατά­στη­μα Βάρ­σος είναι το πρώ­το στην Ελλά­δα που κάνει εγκα­τά­στα­ση μικρο­βιο­λο­γι­κού εργα­στη­ρί­ου για την παρα­γω­γή γάλα­κτος από τον καθη­γη­τή διδα­κτο­ρι­κού κο Ιωάννου.

Το 1992, ο Βάρ­σος γιορ­τά­ζει 100 χρό­νια συνε­χούς λει­τουρ­γί­ας και είναι μια από τις λίγες αιω­νό­βιες επι­χει­ρή­σεις στην Ελλά­δα που συνε­χί­ζει πιστή στις αξί­ες της, ενώ το 2012 γίνε­ται πλή­ρη ανα­καί­νι­ση στο χώρο της σάλας (καθι­στι­κό) αλλά και στο πίσω μέρος που λει­τουρ­γεί ο κήπος του κατα­στή­μα­τος στην Κηφισιά.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων