- Διαφήμιση -

Προσλήψεις συνολικά δέκα ατόμων στον Δήμο Κηφισιάς

Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Σε πρό­σλη­ψη µε σύµβα­ση εργα­σί­ας ιδιω­τι­κού δικαί­ου ορι­σµέ­νου χρό­νου, συνο­λι­κά δέκα ατό­µων προ­χω­ρά­ει ο Δήμος Κηφι­σιάς, για την κάλυ­ψη επο­χι­κών ή παρο­δι­κών ανα­γκών αντα­πο­δο­τι­κού χαρακτήρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων