Νεκρός στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ο ηθοποιός Στράτος Βαλσαμίδης

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο Παλαιό Ψυχικό βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο ηθοποιός Στράτος Βαλσαμίδης που είχε εξαφανιστεί πριν λίγες ημέρες στο Περιστέρι Αττικής.

Νεκρός μέσα στο αυτο­κί­νη­τό του στο Παλαιό Ψυχι­κό βρέ­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής ο ηθο­ποιός Στρά­τος Βαλ­σα­μί­δης που είχε εξα­φα­νι­στεί πριν λίγες ημέ­ρες στο Περι­στέ­ρι Αττι­κής.

Από την περασμένη Κυριακή

Ο Στρά­τος Βαλ­σα­μί­δης δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περα­σμέ­νη Κυρια­κή 08/12/2019.

Στο πλαί­σιο των προ­σπα­θειών ανα­ζή­τη­σής του και κατό­πιν αιτή­μα­τος των συγ­γε­νών του είχε ενερ­γο­ποι­η­θεί ο κοι­νω­νι­κός συνα­γερ­μός Silver Alert, καθώς είχε κρι­θεί πως η ζωή του βρι­σκό­ταν σε κίν­δυ­νο.

Δυστυ­χώς, οι φόβοι επα­λη­θεύ­τη­καν και ο Στρά­τος Βαλ­σα­μί­δης εντο­πί­στη­κε νεκρός από πολί­τη μέσα στο αυτο­κί­νη­τό του, το οποίο βρι­σκό­ταν σταθ­μευ­μέ­νο σε δρό­μο με κίνη­ση, στο Παλαιό Ψυχι­κό.

Τα αίτια θανάτου

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε ο Alpha, τα αίτια του θανά­του παρα­μέ­νουν αδιευ­κρί­νι­στα, αφού ο ιατρο­δι­κα­στής δεν έχει κατα­λή­ξει σε ασφα­λή συμπε­ρά­σμα­τα και ανα­μέ­νο­νται ιστο­λο­γι­κές και τοξι­κο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων