Ληστεία στο Παλαιό Ψυχικό : Τρόμος για την οικιακή βοηθό – Άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας

Δύο ληστές εισέβαλαν σε βίλα επιχειρηματία έδεσαν και κλείδωσαν την οικιακή βοηθό στην τουαλέτα και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Εφιαλ­τι­κές στιγ­μές στα χέρια αδί­στα­κτων ληστών έζη­σε μια οικια­κή βοη­θός το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του όταν εισέ­βα­λαν σε βίλα επι­χει­ρη­μα­τία στο Παλαιό Ψυχι­κό.

Οι δρά­στες διέ­φυ­γαν έχο­ντας αρπά­ξει κοσμή­μα­τα μεγά­λης αξί­ας καθώς και μετρη­τά.

Όλα ξεκί­νη­σαν λίγο μετά τις 2 το μεση­μέ­ρι όταν οι δύο δρά­στες με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους κατά­φε­ραν να μπουν στο σπί­τι του επι­χει­ρη­μα­τία.

Προ­φα­νώς γνώ­ρι­ζαν ότι ο ίδιος έλει­πε και στη βίλα βρι­σκό­ταν μόνη της η οικια­κή βοη­θός από την Ουκρα­νία.

Η άτυ­χη γυναί­κα είδε ξαφ­νι­κά μπρο­στά της τους δύο κου­κου­λο­φό­ρους και αφού την ακι­νη­το­ποί­η­σαν την έδε­σαν και την κλεί­δω­σαν στην τουα­λέ­τα.

Ανε­νό­χλη­τοι οι ληστές έψα­ξαν το σπί­τι και κατά­φε­ραν να βρουν κοσμή­μα­τα και άλλα τιμαλ­φή μεγά­λης αξί­ας, που σύμ­φω­να με τον επι­χει­ρη­μα­τία αγγί­ζει τις 100.000 ευρώ καθώς και 2.000 ευρώ μετρη­τά.

Οι δρά­στες διέ­φυ­γαν ανε­νό­χλη­τοι ενώ την άτυ­χη οικια­κή βοη­θό εντό­πι­σε σε κακή κατά­στα­ση μέσα στην τουα­λέ­τα ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας όταν επέ­στρε­ψε στη βίλα με τον οδη­γό του λίγο μετά τις 5 το από­γευ­μα, οπό­τε και ειδο­ποί­η­σε την αστυ­νο­μία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες το συγκε­κρι­μέ­νο δίδυ­μο των ληστών δεν είναι η πρώ­τη φορά που «χτυ­πά». Πρό­κει­ται για αλλο­δα­πούς που είναι αδί­στα­κτοι και ιδιαί­τε­ρα σκλη­ροί κακο­ποιοί οι οποί­οι φέρε­ται να έχουν δια­πρά­ξει και άλλες ληστεί­ες.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων