- Διαφήμιση -

Εξαπάτησε και έκλεψε περισσότερους από 13 ηλικιωμένους στην Αττική

Ο δράστης έχει συλληφθεί ξανά για παρόμοια αδικήματα και εξέτισε ποινές φυλάκισης

Ένας 36χρονος συνε­λή­φθη στις Αχαρ­νές από αστυ­νο­μι­κούς του τμή­μα­τος Ασφά­λειας Παπά­γου-Χολαρ­γού, κατη­γο­ρού­με­νος για απά­τες και κλο­πές σε βάρος ηλικιωμένων.

Ο συλ­λη­φθείς έχει δια­πρά­ξει σύμ­φω­να με την Αστυ­νο­μία περισ­σό­τε­ρα από 13 αδι­κή­μα­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττι­κής (Νέα Χαλ­κη­δό­να, Χολαρ­γός, Αμπε­λό­κη­ποι, Μαρού­σι, Κηφι­σιά και Βρι­λήσ­σια), ενώ σημειώ­νε­ται ότι το σύνο­λο των παθό­ντων ανα­γνώ­ρι­σε ανε­πι­φύ­λα­κτα τον δρά­στη. Ο δρά­στης κινού­με­νος με αυτο­κί­νη­το εντό­πι­ζε ηλι­κιω­μέ­νους στο δρό­μο, στους οποί­ους συστη­νό­ταν ως υπάλ­λη­λος-συνερ­γά­της κατα­στή­μα­τος πώλη­σης ηλε­κτρο­νι­κών ειδών, από το οποίο συγ­γε­νι­κό τους πρό­σω­πο υπο­τί­θε­ται είχε παραγ­γεί­λει εμπο­ρεύ­μα­τα, για τα οποία εκκρε­μού­σε η παρα­λα­βή και η εξό­φλη­σή τους.

Στη συνέ­χεια έπει­θε τα θύμα­τά του να μετα­βούν στο κατά­στη­μα και τα επι­βί­βα­ζε στο αυτο­κί­νη­τό του. Στη δια­δρο­μή τους επι­δεί­κνυε το κινη­τό του τηλέ­φω­νο ως τερ­μα­τι­κό μηχά­νη­μα πλη­ρω­μών (pos), μέσω του οποί­ου θα γινό­ταν η εξό­φλη­ση. Με αυτόν τον τρό­πο απο­σπού­σε τις τρα­πε­ζι­κές τους κάρ­τες και μάθαι­νε τους κωδι­κούς pin. Αμέ­σως μετά, με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα, απο­βί­βα­ζε τους ηλι­κιω­μέ­νους από το όχη­μα, παρα­κρα­τώ­ντας τους τις κάρ­τες, με τις οποί­ες έκα­νε αργό­τε­ρα ανα­λή­ψεις χρη­μά­των από ΑΤΜ τραπεζών.

Σημειώ­νε­ται, ότι ο δρά­στης έχει συλ­λη­φθεί ξανά για παρό­μοια αδι­κή­μα­τα και εξέ­τι­σε ποι­νές φυλά­κι­σης. Τέλος, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του, οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων