- Διαφήμιση -

Δολοφονία στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη η 56χρονη Γερμανίδα

Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία του 64χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

Εξι­χνιά­σθη­κε μετά από συστη­μα­τι­κή και μεθο­δι­κή έρευ­να της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής και συγκε­κρι­μέ­να του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευ­θε­ρί­ας, η ανθρω­πο­κτο­νία 64χρονου ημε­δα­πού, η σορός του οποί­ου βρέ­θη­κε στις 21 Φεβρουα­ρί­ου, μέσα στο δια­μέ­ρι­σμα όπου διέ­με­νε στο Χαλάνδρι.

Σύμ­φω­να με τα ιατρο­δι­κα­στι­κά ευρή­μα­τα ο θάνα­τος του θύμα­τος είχε επέλ­θει περί­που δύο μήνες προ της ανεύ­ρε­σης της σορού, η οποία βρέ­θη­κε επι­με­λώς τυλιγ­μέ­νη με σεντό­νια, τα οποία ήταν περι­δε­μέ­να με ιμά­ντες και κολ­λη­τι­κή ται­νία, ενώ στο κεφά­λι ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νη νάι­λον σακούλα.

Όπως προ­έ­κυ­ψε από τα στοι­χεία της έρευ­νας, δρά­στι­δα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας είναι 56χρονη Γερ­μα­νί­δα, η οποία συζού­σε με το θύμα στο προ­α­να­φε­ρό­με­νο δια­μέ­ρι­σμα. Μετά τον εντο­πι­σμό της σορού η αλλο­δα­πή ανα­ζη­τεί­το επι­στα­μέ­νως για να εξε­τα­στεί και τελι­κά εντο­πί­στη­κε χθες το μεση­μέ­ρι στο κέντρο της Αθή­νας και προ­σή­χθη στο Τμή­μα Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Προ­σω­πι­κής Ελευθερίας.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από την ΕΛ.ΑΣ στο πλαί­σιο της σχη­μα­τι­σθεί­σας ποι­νι­κής δικο­γρα­φί­ας εκδό­θη­κε σε βάρος της ένταλ­μα σύλ­λη­ψης δυνά­μει του οποί­ου, σήμε­ρα (9–3‑2019) το πρωί συνε­λή­φθη. Η 56χρονη οδη­γή­θη­κε αρχι­κά στην Ασφά­λεια Αττι­κής και αφού σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα όπου πήρε προ­θε­σμία να απολογηθεί.

 

Πηγή ethnos.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων