Τρόμος για 19χρονο μέσα στο σπίτι του στην Αγία Παρασκευή

Τον τρόμο μέσα στο ίδιο του το σπίτι στην Αγία Παρασκευή έζησε ένας 19χρονος φοιτητής, όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τέσσερις ληστές που εισέβαλαν στη μεζονέτα.

Η ώρα ήταν λίγο πριν της 10 το πρωί και το θρά­σος των αδί­στα­κτων κακο­ποιών ήταν τέτοιο που σε μια τόσο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νη περιο­χή κατά­φε­ραν να κάνουν ολό­κλη­ρη «επι­χεί­ρη­ση», να ξηλώ­σουν τον συνα­γερ­μό και να τον τοπο­θε­τή­σουν σε έναν κού­βα με νερό για να τον απε­νερ­γο­ποι­ή­σουν. Αμέ­σως μετά, παρα­βί­α­σαν ένα παρά­θυ­ρο και βρέ­θη­καν στο εσω­τε­ρι­κό της μεζο­νέ­τας.

Ο φοι­τη­τής τους είδε ξαφ­νι­κά μπρο­στά του. Ήταν τέσ­σε­ρα άτο­μα, τα οποία, μάλι­στα, δεν είχαν καν καλύ­ψει τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους.

Άρχι­σαν να τον απει­λούν ότι θα τον ξυλο­κο­πή­σουν και ζητού­σαν επί­μο­να να μάθουν πού έκρυ­βαν οι γονείς του χρή­μα­τα.

Ο νεα­ρός προ­σπά­θη­σε να κρα­τή­σει την ψυχραι­μία του, ενώ μέλη της συμ­μο­ρί­ας άρχι­σαν να ψάχνουν κάθε δωμά­τιο του σπι­τιού.

Λίγο αργό­τε­ρα, ανα­κά­λυ­ψαν τα κοσμή­μα­τα της οικο­γέ­νειας και αφού τα αρπά­ξαν εξα­φα­νί­στη­καν.

Ο φοι­τη­τής ειδο­ποί­η­σε την αστυ­νο­μία και λίγο αργό­τε­ρα περιέ­γρα­ψε στις Αρχές τι έγι­νε ακρι­βώς. Όπως εξή­γη­σε, οι γονείς του έλει­παν σε δια­κο­πές και ήταν μόνος στο σπί­τι.

Οι αστυ­νο­μι­κοί δεν απο­κλεί­ουν το ενδε­χό­με­νο τα μέλη της σπεί­ρας να πίστευαν αρχι­κά ότι έλει­παν όλοι από τη μεζο­νέ­τα λόγω δια­κο­πών. Παρό­λα ταύ­τα, το γεγο­νός ότι είχαν μπρο­στά τους τον 19χρονο δεν άλλα­ξε σε τίπο­τα τα σχέ­δια τους και αρπά­ξαν χρυ­σα­φι­κά μεγά­λης αξί­ας.

 

Πηγή www.cnn.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων