- Διαφήμιση -

Tοποθέτηση πεζογέφυρας στη Μεσογείων

Ξεκίνησε η τοποθέτηση της 3ης πεζογέφυρας

Τις εργα­σί­ες τοπο­θέ­τη­σης παρα­κο­λού­θη­σαν ο περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής, Γιώρ­γος Πατού­λης. ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Μετα­φο­ρών και Συγκοι­νω­νιών της Περι­φέ­ρειας, Β. Γιαν­να­κό­που­λος, ο δήμαρ­χος Αγ. Παρα­σκευ­ής, Β. Ζορ­μπάς, ο εκτε­λε­στι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Περι­φέ­ρειας, Γ. Σελί­μης, οι αρμό­διοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, Αθ. Κατσι­γιάν­νης και Κ. Λογο­θέ­της, αντι­δή­μαρ­χοι και εκπρό­σω­ποι της ανα­δό­χου εταιρείας.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων