- Διαφήμιση -

Το Συμβούλιο Επικρατείας δε συμφωνεί με την επέκταση του λιμένα Πειραιά

Με σει­ρά απο­φά­σε­ών της, η Ολο­μέ­λεια του Ανω­τά­του Ακυ­ρω­τι­κού Δικα­στη­ρί­ου ακύ­ρω­σε το πλαί­σιο έγκρι­σης του Master Plan (Γενι­κό Προ­γραμ­μα­τι­κό Σχέ­διο) του “Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς (Ο.Λ.Π.) Α.Ε.”, για τις υπο­χρε­ω­τι­κές επεν­δύ­σεις, που προ­έ­κυ­πταν από τη σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης του λιμέ­να Πει­ραιώς (2016) στην Cosco Group (Hong Kong) Limited, που προ­έ­βλε­παν, μετα­ξύ των άλλων, την επέ­κτα­ση του επι­βα­τι­κού λιμέ­να του Πει­ραιά, νέο χερ­σαίο επι­βα­τι­κό σταθ­μό, κ.λπ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων