- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Παρουσιάζονταν ως εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι και εξαπατούσαν πολίτες

Ένας 36χρονος και ένας 42χρονος άνδρας, αλλά και μια 42χρονη γυναί­κα συνε­λή­φθη­σαν στον Πει­ραιά για του­λά­χι­στον 13 περι­πτώ­σεις απά­της. Επι­πλέ­ον ανα­ζη­τού­νται τρεις συνερ­γοί τους.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, οι δύο άνδρες είχαν δημιουρ­γή­σει ιστο­σε­λί­δα στο δια­δί­κτυο και παρου­σιά­ζο­νταν ως εξει­δι­κευ­μέ­νοι και πιστο­ποι­η­μέ­νοι ηλε­κτρο­λό­γοι, παρέ­χο­ντας ηλε­κτρο­λο­γι­κές υπηρεσίες.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων