- Διαφήμιση -

Όπου φύγει φύγει για τους αδειούχους του Αυγούστου

Οι εκδρομείς αναχωρούν εν μέσω καύσωνα

Παν­δαι­μό­νιο επι­κρα­τεί από νωρίς το πρωί στο λιμά­νι του Πει­ραιά καθώς εγκα­τα­λεί­πουν την πόλη για τις δια­κο­πές τους οι αδειού­χοι του Αυγού­στου.

Στους δρό­μους επι­κρα­τεί το αδια­χώ­ρη­το, με απο­τέ­λε­σμα αρκε­τοί ταξι­διώ­τες να μην κατα­φέρ­νουν να φτά­νουν έγκαι­ρα και να χάνουν το πλοίο, όπως μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα το Πρώ­το Θέμα 104,6.

Σύμ­φω­να με τον Οργα­νι­σμό Λιμέ­νος Πει­ραιά για σήμε­ρα έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί 28 ανα­χω­ρή­σεις πλοίων.

Οι εκδρομείς αναχωρούν εν μέσω καύσωνα

Συγκε­κρι­μέ­να:

Η θερ­μο­κρα­σία στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία θα κυμαν­θεί από 18 έως 35 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη από 19 έως 37, στη Θεσ­σα­λία και τη Δυτι­κή Στε­ρεά από 20 έως 40 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 19 έως 37, στα νησιά του Ιονί­ου από 22 έως 32, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου από 22 έως 34 και τοπι­κά έως 36 με 37, στα νησιά του υπο­λοί­που Αιγαί­ου από 21 έως 32, στην Κρή­τη από 21 έως 34 και τοπι­κά στη νότια Κρή­τη έως 36 με 37.

Οι άνε­μοι στο Κεντρι­κό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές και βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις 4 έως 6 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες έως 3 και τοπι­κά έως 4 μπο­φόρ, όμως τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας θα γίνουν βορειο­δυ­τι­κοί 3 έως 5 και τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Στη Αττι­κή ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 έως 5 και τοπι­κά τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας έως 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο των Αθη­νών θα κυμαν­θεί από 26 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται ηλιο­φά­νεια. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από μετα­βαλ­λό­με­νες διευ­θύν­σεις έως 3 μπο­φόρ, όμως τις θερ­μές ώρες της ημέ­ρας θα γίνουν νότιοι και νοτιο­δυ­τι­κοί ίδιας έντα­σης. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 25 έως 33 βαθμούς.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων