- Διαφήμιση -

Ο ΜΑΚΜΠΕΘ του Σαίξπηρ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Mια συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο ΜΑΚΜΠΕΘ του Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ από την Πέμ­πτη 12 Μαρ­τί­ου στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά.

Ο πόθος για εξου­σία, ο φόβος, ο φόνος, η οσμή του αίμα­τος, οι δαί­μο­νες και τα σκο­τά­δια των δύο φύλων κι από την άλλη η μαύ­ρη κωμω­δία του έργου που λέγε­ται «ζωή» συνα­ντιού­νται στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου, σε μια μεγά­λη συμπα­ρα­γω­γή με το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά.

Το περί­φη­μο «κατα­ρα­μέ­νο» έργο του Ουί­λιαμ Σαίξ­πηρ γρά­φτη­κε στις αρχές του 17ου αιώ­να σε μια περί­ο­δο πολι­τι­κής και ηθι­κής κρί­σης και απο­τυ­πώ­νει τη μεγά­λη τρα­γω­δία του ανθρώ­που να δια­κρί­νει το καλό από το κακό, την επι­θυ­μία από τον φόβο, το φως από το σκο­τά­δι. Το κυνή­γι της εξου­σί­ας, η ανα­σφά­λεια και ο φόβος, μήπως αυτή χαθεί, οδη­γούν στα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλήματα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Μακ­μπέθ είναι στρα­τη­γός στον στρα­τό του Σκώ­του βασι­λιά Ντάν­καν. Επι­στρέ­φει νικη­τής και διψα­σμέ­νος για εξου­σία. Υπο­κι­νεί­ται από τη σύζυ­γό του αλλά και από το Πεπρω­μέ­νο του. Τρεις μάγισ­σες του έχουν δώσει το στίγ­μα της μοί­ρας του: είναι γρα­πτό του να γίνει βασι­λιάς. Η δίχως όριο φιλο­δο­ξία του τον οδη­γεί στα πιο απο­τρό­παια εγκλή­μα­τα. Ο ένας φόνος οδη­γεί σε έναν επό­με­νο. Η πτώ­ση θα είναι το ίδιο ηχηρή.

Η πρώ­τη παρου­σί­α­ση του Μακ­μπέθ στο Εθνι­κό Θέα­τρο ήταν το 1967 σε σκη­νο­θε­σία Αλέ­ξη Μινω­τή με τον ίδιο στον ομώ­νυ­μο ρόλο και την Κατί­να Παξι­νού Λαί­δη Μακ­μπέθΗ δεύ­τε­ρη παρου­σί­α­ση ήταν το 1981 σε σκη­νο­θε­σία Αλέ­ξη Σολο­μού, με τον Δημή­τρη Παπα­μι­χα­ήλ στον ομώ­νυ­μο ρόλο και την Ελέ­νη Χατζηαρ­γύ­ρη στο ρόλο της Λαί­δης Μακμπέθ.

Ταυτότητα παράστασης

Μετά­φρα­ση: Νίκος Χατζόπουλος
Σκη­νο­θε­σία: Δημή­τρης Λιγνάδης
Σκη­νι­κά-Κοστού­μια: Εύα Νάθενα
Μου­σι­κή και σχε­δια­σμός ήχου: Μίνως Μάτσας

Φωτι­σμοί: Χρι­στί­να Θανάσουλα

Κίνη­ση: Θανά­σης Ακοκκαλίδης

Συνερ­γά­τις Σκη­νο­θέ­της: Ανα­στα­σία Διαμαντοπούλου

Βοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Στέλ­λα Ψαρουδάκη

Βοη­θός σκη­νο­γρά­φου – ενδυ­μα­το­λό­γου: Δάφ­νη Φωτεινάτου

Βοη­θός συν­θέ­τη: Δήμη­τρα Αγραφιώτη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

Βασί­λης Καρα­μπού­λας, Μαρία Κίτσου (Λαί­δη Μακ­μπέθ), Ελι­σά­βετ Κων­στα­ντι­νί­δου, Ανα­στά­σης Λαου­λά­κoς, Δημή­τρης Λιγνά­δης (Μακ­μπέθ), Αλέ­ξαν­δρος Μαυ­ρό­που­λος, Γιώρ­γος Μπέ­νος, Γιώρ­γος Μπι­νιά­ρης, Ράνια Οικο­νο­μί­δου, Τζέο Πακί­τσας, Ορέ­στης Τζιό­βας, Γιάν­νης Χαρτοδιπλωμένος

Φωτο­γρά­φος παρά­στα­σης: Μαρι­λέ­να Αναστασιάδου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 135’

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 ΤΗΛ. 2104143310

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

*TAMEIO ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΘΕΑΤΡΟY ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΛ. 2104143310

*ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου 22–24, τηλ. 210.5288170–171

* ME χρέ­ω­ση σε κάρ­τα 210.7234567

* HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ :  www.ticketservices.gr και  tickets.public.gr

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρ­τη, Πέμ­πτη, Παρα­σκευή στις 20:30

Σάβ­βα­το στις 18.00 και 21.00

Κυρια­κή στις 19:00

 Τιμές εισιτηρίων

Σάβ­βα­το, Κυρια­κή & επί­ση­μες αργίες
Δια­κε­κρι­μέ­νη Ζώνη 25€
Πλα­τεία και Α’ εξώ­στης 18€
Β’ Εξώ­στης 15€
Γ’ Εξώ­στης 10€
Τετάρ­τη & Πέμπτη
Δια­κε­κρι­μέ­νη Ζώνη 18€
Πλα­τεία και Α’ εξώ­στης 15€
Γ’ Εξώ­στης 10€
Παρα­σκευή
Δια­κε­κρι­μέ­νη Ζώνη 18€
Γενι­κή είσο­δος 13€

Θέσεις περιο­ρι­σμέ­νης ορα­τό­τη­τας 10€ /Κάρτα ανερ­γί­ας 5€ (κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη) /ΑΜΕΑ 5€ και συνο­δός 5€ (καθη­με­ρι­νά & Σαββατοκύριακο)/Πολύτεκνοι 10€ (καθη­με­ρι­νά & Σαββατοκύριακο)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ /ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 32 –/ΤΗΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ2104143310

www.dithepi.gr

 

 Ώρες Ταμεί­ου

Δευ­τέ­ρα: ΑΡΓΕΙ

Τρί­τη έως Παρα­σκευή: 10.00 – 14.00 και 18:00 – 21:00

Σάβ­βα­το: 16.00 – 21.00

Κυρια­κή: 16.00 – 20:00

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων