- Διαφήμιση -

Φυλακές Κορυδαλλού – Απείλησαν με μαχαίρι εξεταστή του υπουργείου Παιδείας

Πρωτοφανές περιστατικό στην διάρκεια εξέτασης ομάδας κρατουμένων για εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πρω­το­φα­νές περι­στα­τι­κό με απει­λή επί­θε­σης με μαχαί­ρι από κρα­τού­με­νο σε βάρος εξε­τα­στή του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας σημειώ­θη­κε προ τριών ημε­ρών στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού! Πρό­κει­ται για ένα ακό­μη δείγ­μα της πλή­ρους ασυ­δο­σί­ας και ανο­μί­ας στις φυλα­κές της χώρας όπως προ­έ­κυ­ψε και από τις δεκά­δες αιμα­τη­ρές επι­θέ­σεις των τελευ­ταί­ων μηνών, τις απο­δρά­σεις αλλά και την σύρ­ρα­ξη προ τριών ημερών.

Το περι­στα­τι­κό με τους εκπρο­σώ­πους του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας συνέ­βη στη διάρ­κεια των εξε­τά­σε­ων μιας ομά­δας περί­που 5–6 κρα­του­μέ­νων που επι­διώ­κουν εισα­γω­γή σε ΑΕΙ της χώρας. Η απει­λή με μαχαί­ρι υπήρ­ξε όταν ένας εκ των καθη­γη­τών δια­πί­στω­σε ότι ορι­σμέ­νοι από τους εξε­τα­ζό­με­νους αντέ­γρα­φαν με απρο­κά­λυ­πτο τρό­πο και κάποιοι με την χρή­ση κινη­τών. Ο εξε­τα­στής ζήτη­σε από τον νεα­ρό κρα­τού­με­νο (σ.σ είχε κατη­γο­ρη­θεί προ μερι­κών ετών για ανθρω­πο­κτο­νία στην Αττι­κή που συνο­δεύ­θη­κε με δεύ­τε­ρη εκδι­κη­τι­κή εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια) να σβή­σει το κινη­τό, εκεί­νος φέρε­ται να έβγα­λε μαχαί­ρι και να απεί­λη­σε τον έντρο­μο εκπρό­σω­πο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ότι «θα του κόψει τον λαιμό»!

Η ενέρ­γεια αυτή προ­κά­λε­σε την αντί­δρα­ση των εν λόγω υπαλ­λή­λων με κύριο ερώ­τη­μα προς τους υπευ­θύ­νους των φυλα­κών «για­τί δεν υπήρ­ξε έλεγ­χος και επι­τρά­πη­κε να έλθουν ορι­σμέ­νοι εξε­τα­ζό­με­νοι κρα­τού­με­νοι με κινη­τά και μαχαί­ρια». Επι­πλέ­ον διευ­κρί­νι­σαν ότι δεν θα συνε­χί­σουν να δίνουν το παρών στις εξε­τά­σεις εντός Κορυδαλλού.

Το εντυ­πω­σια­κό είναι ότι παρα­τύ­πως οι επι­τη­ρη­τές του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας υπο­κα­τα­στά­θη­καν την επό­με­νη ημέ­ρα ‑ύστε­ρα από άνω­θεν εντο­λές- από υπάλ­λη­λο του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης που διεκ­πε­ραί­ω­σε τις σχε­τι­κές εξε­τά­σεις . Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτό έγι­νε για να μην δοθεί εικό­να απο­τυ­χί­ας του εκπαι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος και της δια­δι­κα­σί­ας εξε­τά­σε­ων των κρα­του­μέ­νων. Κι αυτό παρό­τι υπήρ­χαν ανα­φο­ρές ότι και με την παρου­σία του υπαλ­λή­λου του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης παρου­σιά­σθη­καν πάλι κάποιοι κρα­τού­με­νοι με κινη­τά που συνέ­χι­σαν την αντι­γρα­φή . Σε μια πλή­ρη δηλα­δή αλλοί­ω­ση των εξε­τά­σε­ων εισα­γω­γής στα ΑΕΙ ως προς αυτή τη πλευ­ρά των υπό εξέ­τα­ση εγκλείστων.

Κελιά ανομίας

Όλα αυτά έρχο­νται μετά την εκτε­τα­μέ­νη σύρ­ρα­ξη –προ τρι­η­μέ­ρου- στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, την εμφά­νι­ση των ΜΑΤ ύστε­ρα από πρω­το­βου­λία του Εισαγ­γε­λέα των φυλα­κών –παρό­τι υπήρ­χαν αντι­δρά­σεις υπευ­θύ­νων του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης – η παρου­σία των οποί­ων φέρε­ται να λει­τούρ­γη­σε απο­τρε­πτι­κά για επέ­κτα­ση των επει­σο­δί­ων. Στην διάρ­κεια των ελέγ­χων βρέ­θη­καν μέσα στα κελιά μηχα­νουρ­γεία, μικρά καζί­νο, ένα κυλι­κείο κλπ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες αλλά και καταγ­γε­λί­ες πολ­λά από αυτά τα αντι­κεί­με­να εισή­χθη­σαν παρα­νό­μως τη τελευ­ταία τριε­τία, μέσω των μαγει­ρεί­ων των φυλα­κών και με την αρω­γή ενός- δύο υψη­λό­βαθ­μων σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων, μερι­κοί από τους οποί­ους υπη­ρε­τούν πλέ­ον αλλού. Χωρίς να υπάρ­χει πλή­ρης δια­κρί­βω­ση. Παρό­τι σε ελέγ­χους είχαν εντο­πι­σθεί αυτά τα εργα­στή­ρια και οι μικροί «ναοί» του τζό­γου δεν φαί­νε­ται να είχαν κατα­σχε­θεί, λόγω των απει­λών εκ μέρους των κρα­του­μέ­νων, ορι­σμέ­νων καταγ­γελ­λο­μέ­νων περι­πτώ­σε­ων χρη­μα­τι­σμοί φρου­ρών αλλά και λόγω της «ανο­χής» που ζητού­σαν διαρ­κώς ορι­σμέ­να στε­λέ­χη του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης. Μάλι­στα προ μερι­κών μηνών υπήρ­χαν σχε­τι­κές καταγ­γε­λί­ες και δηλώ­σεις εκπρο­σώ­πων των σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων ότι «συντό­μως στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού ίσως μπει και …τανκς» .

«Δώστε στη δημοσιότητα τις αποδείξεις»

Είναι ενδει­κτι­κή η σαρ­κα­στι­κή ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε χθες η Ομο­σπον­δία Σωφρο­νι­στι­κών Υπαλ­λή­λων ζητώ­ντας από τους υπευ­θύ­νους του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης «εκτός των αυτο­σχέ­διων όπλων, να δοθούν στην δημο­σιό­τη­τα τα ευρή­μα­τα από τις εσπρε­σιέ­ρες, τα δύο τρα­πέ­ζια πόκερ με όλα τα παρελ­κό­με­νά τους και τα αξε­σουάρ (!!!), τα τρυ­πά­νια χει­ρός, πέν­σες, κατσα­βί­δια και κάθε είδους εργα­λεία, καθώς και διά­φο­ρα άλλα αντι­κεί­με­να που χρη­σι­μο­ποιού­νται από το προ­σω­πι­κό των room service ακρι­βών ξενο­δο­χεί­ων. Ανα­ρω­τιό­μα­στε απο­δεί­ξεις έκο­βε η καφε­τέ­ρια; Ο ιδιο­κτή­της διέ­θε­τε φορο­λο­γι­κή ενη­με­ρό­τη­τα; Ποιος εισέ­πρατ­τε την «γκα­νιό­τα» από τα δυο τρα­πέ­ζια του πόκερ και σε ποιους την μοί­ρα­ζε; Ο δαι­μό­νιος επι­θε­ω­ρη­τής των φυλα­κών, όπως επί­σης και ο περι­βό­η­τος συντο­νι­στής των φυλα­κών από πότε τα ήξε­ραν αυτά και τι έκα­ναν; ΤΙΠΟΤΑ. Γιατί;»

Το απί­στευ­το είναι ότι λίγο μετά την επι­δρο­μή των αστυ­νο­μι­κών στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού υπήρ­ξε –όπως ήδη απε­κά­λυ­ψε «Το Βήμα» – επι­δρο­μή κρα­του­μέ­νων στο γρα­φείο του αρχι­φύ­λα­κα κι αφαί­ρε­σαν πολ­λά από τα αντι­κεί­με­να που είχαν εντο­πι­σθεί. Με απο­τέ­λε­σμα το σχε­τι­κό πρα­κτι­κό κατά­σχε­σης να αφο­ρα πλέ­ον αντι­κεί­με­να που εξαυ­λώ­θη­καν. Τελος προ­βλη­μα­τι­σμός δια­τυ­πώ­νε­ται από σωφρο­νι­στι­κούς υπαλ­λή­λους για τις δύο τρείς μεγά­λες βεντέ­τες που είναι σε εξέ­λι­ξη μετρα­ξύ Αλβα­νων κρα­του­μέ­νων στις Α και Δ Πτε­ρυ­γες , και μετα­ξύ Κουρ­δων , βορειο­α­φρι­κα­νών και Γεωρ­για­νών κρα­του­μέ­νων στις Β κι Ε Πτέ­ρυ­γες από όπου προ­ήλ­θαν και τα πρό­σφα­τα επεισόδια.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων