- Διαφήμιση -

Κερατσίνι : Αντιμετωπίστηκε ρύπανση από πετρελαιοειδή

Η ρύπανση από πετρελαιοειδή, προκλήθηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Προβλήτα ΙΙ, στη λιμενική εγκατάσταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, στο Κερατσίνι, κατά τη διαδικασία πετρέλευσης φορτηγού πλοίου από δεξαμενόπλοιο.

Αντι­με­τω­πί­στη­κε ρύπαν­ση από πετρε­λαιοει­δή που προ­κλή­θη­κε χθες το από­γευ­μα στη θαλάσ­σια περιο­χή Προ­βλή­τα ΙΙ, στη λιμε­νι­κή εγκα­τά­στα­ση του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά, στο Κερα­τσί­νι, κατά τη δια­δι­κα­σία πετρέ­λευ­σης φορ­τη­γού πλοί­ου από δεξαμενόπλοιο.

Σύμ­φω­να με το αρχη­γείο του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, η ρύπαν­ση, έκτα­σης περί­που τρια­κο­σί­ων πενή­ντα τετρα­γω­νι­κών μέτρων, προ­κλή­θη­κε μετά το πέρας της πετρέ­λευ­σης του φορ­τη­γού πλοί­ου «MSC JOANNA», που πλέ­ει υπό σημαία Πανα­μά, από το δεξα­με­νό­πλοιο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ».

Άμε­σα στο σημείο μετέ­βη περι­πο­λι­κό σκά­φος του λιμε­νι­κού ενώ ποντί­στη­καν δύο πλω­τά φράγ­μα­τα από το δεξα­με­νό­πλοιο και ένα από ιδιω­τι­κή εταιρεία.

Από το Β’ Λιμε­νι­κό Τμή­μα Κερα­τσι­νί­ου του Κεντρι­κού Λιμε­ναρ­χεί­ου Πει­ραιά που διε­νερ­γεί την προ­α­νά­κρι­ση, συνε­λή­φθη ο Πλοί­αρ­χος του «ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ», στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης διαδικασίας.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων