- Διαφήμιση -

Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων : «Πράσινο φως» στο master plan της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά

Ομόφωνα «πέρασε» σήμερα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) η έγκριση της μελέτης του Αναπτυξιακού Σχεδίου (Master Plan), του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ ως προς τα έργα στο λιμάνι του Πειραιά που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του.

Ομό­φω­να «πέρα­σε» σήμε­ρα από το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεο­τέ­ρων Μνη­μεί­ων (ΚΣΝΜ) η έγκρι­ση της μελέ­της του Ανα­πτυ­ξια­κού Σχε­δί­ου (Master Plan), του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Πει­ραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ ως προς τα έργα στο λιμά­νι του Πει­ραιά που υπό­κει­νται στην αρμο­διό­τη­τά του.

Το ΚΣΝΜ έθε­σε κάποιους όρους ως προς το χαρα­κτη­ρι­σμέ­νο νεό­τε­ρο μνη­μείο της «Παγό­δας» (όπως είναι γνω­στός λόγω της πρω­το­πο­ρια­κής του στέ­γης ο πρώ­ην Σταθ­μός Επι­βα­τών Αγί­ου Νικο­λά­ου), καθώς και ως προς τις δυο κτι­στές δεξα­με­νές που βρί­σκο­νται κοντά στο Σιλό, ηλι­κί­ας άνω των 100 ετών.

Συγκε­κρι­μέ­να:

– Ως προς την «Παγό­δα», το ΚΣΝΜ γνω­μο­δό­τη­σε υπέρ της αλλα­γής χρή­σης σε ξενο­δο­χείο και συνε­δρια­κό κέντρο, με τον όρο όλες οι επεμ­βά­σεις να σέβο­νται και να μην αλλοιώ­νουν τα μορ­φο­λο­γι­κά και δομι­κά στοι­χεία του κελύ­φους και το ύφος του κτιρίου.

– Ως προς δυο κτι­στές δεξα­με­νές του λιμέ­να Πει­ραιά, που είναι παλαιό­τε­ρες των τελευ­ταί­ων 100 χρό­νων, οι όποιες επεμ­βά­σεις θα πρέ­πει να τύχουν της έγκρι­σης του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, σύμ­φω­να με τον αρχαιο­λο­γι­κό νόμο.

Επί­σης, το ΚΣΝΜ συμ­φώ­νη­σε με το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο σε δύο περι­πτώ­σεις: Το κτί­ριο της Πέτρι­νης Απο­θή­κης στο λιμά­νι του Πει­ραιά να μπο­ρεί να μετα­τρα­πεί σε Μου­σείο Μετα­νά­στευ­σης, ενώ οι δυο πεντα­ό­ρο­φες απο­θή­κες που βρί­σκο­νται κοντά στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ηετιώ­νειας Πύλης να δια­τη­ρη­θούν και να μπο­ρούν να δια­μορ­φω­θούν ως ξενοδοχεία.

Στη συνε­δρί­α­ση τονί­στη­κε η σπου­δαιό­τη­τα της «Παγό­δας», κτι­ρί­ου της δεκα­ε­τί­ας του 1960, που κηρύ­χθη­κε νεό­τε­ρο μνη­μείο το 2013. Όπως ανα­φέρ­θη­κε, το κτί­ριο έχει παγκό­σμια πρω­το­τυ­πία και μονα­δι­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή σύλ­λη­ψη, έχει δε, χαρα­κτη­ρι­στεί ως ένα από τα 113 σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα αρχι­τε­κτο­νι­κής του 20ου αιώνα.

Μέλος του ΚΣΝΜ επι­σή­μα­νε επί­σης τη σημα­σία του ως τόπου μνή­μης, καθώς πρό­κει­ται για σημα­ντι­κό αρχι­τε­κτό­νη­μα της δεκα­ε­τί­ας του 1960, σε μια επο­χή που το ταξί­δι με τα πλοία είχε ιδιαί­τε­ρη σημα­σία. Όπως σημειώ­θη­κε, πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για κτί­ριο από το οποίο κανείς ξεκι­νού­σε για τα μακρι­νά ταξί­δια της περιό­δου, γι’ αυτό δια­θέ­τει πολύ μεγά­λη ορο­φή και αντί­στοι­χο χώρο από κάτω, από όπου μπο­ρού­σε κανείς να απο­χαι­ρε­τί­σει φίλους και συγ­γε­νείς. «Μια τελε­τουρ­γία που στο μετα­ξύ χάθη­κε, άρα είναι κι ένα σημα­ντι­κό στοι­χείο μνή­μης μιας επο­χής της πρω­τεύ­ου­σας που έχει απο­λε­σθεί», όπως ειπώ­θη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά στη συνεδρίαση.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων