- Διαφήμιση -

Η μεγάλη νίκη των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά

Ικανοποιήθηκαν τα περισσότερα αιτήματα από την εργοδοσία ΣΕΠ Α.Ε.

Μια μεγά­λη νίκη κατέ­κτη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ (θυγα­τρι­κή της Cosco) στο λιμά­νι του Πει­ραιά και το σωμα­τείο τους η ΕΝΕΔΕΠ, καθώς το βρά­δυ της Πέμ­πτης έγι­νε γνω­στό ότι ικα­νο­ποι­ή­θη­καν από την εργο­δο­σία ΣΕΠ Α.Ε. (θυγα­τρι­κή της Cosco) τα περισ­σό­τε­ρα από τα αιτή­μα­τά τους.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων