- Διαφήμιση -

Επίθεση σε κατηγορούμενο για οπαδικές συμπλοκές στα δικαστήρια Πειραιά

Από τη ΓΑΔΑ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση

Ένορ­κη Διοι­κη­τι­κή Εξέ­τα­ση δια­τά­χθη­κε από την ΓΑΔΑ, για τον τραυ­μα­τι­σμό αστυ­νο­μι­κού και του γιου του, κατά την διάρ­κεια δίκης για περι­στα­τι­κό τραυ­μα­τι­σμού οπα­δού του Ολυ­μπια­κού από οπα­δό του ΠΑΟ, στα Καμί­νια το 2013.

Σύμ­φω­να με το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, χθες εκδι­κα­ζό­ταν η υπό­θε­ση στα δικα­στή­ρια του Πει­ραιά, αλλά απ’ έξω είχαν συγκε­ντρω­θεί οπα­δοί του Ολυ­μπια­κού, οι οποί­οι κάποια στιγ­μή επι­τέ­θη­καν και χτύ­πη­σαν τον κατη­γο­ρού­με­νο οπα­δό του ΠΑΟ και τον πατέ­ρα του, ο οποί­ος είναι αστυ­νο­μι­κός, εντός του χώρου των δικαστηρίων.

Η ΕΔΕ θα διε­ρευ­νή­σει τις συν­θή­κες κάτω από τις οποί­ες οι δρά­στες κατά­φε­ραν να προ­σεγ­γί­σουν και να τραυ­μα­τί­σουν τον αστυ­νο­μι­κό και τον κατη­γο­ρού­με­νο γιο του και να απο­δο­θούν ευθύ­νες όπου υπάρχουν.

Φωτο­γρα­φία αρχείου

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων