- Διαφήμιση -

Δραπετσώνα: “Όχι στα εργοστάσια μέσα στην πόλη, ναι στη ζωή”

Με αφορ­μή την παγκό­σμια ημέ­ρα περι­βάλ­λο­ντος ο Δήμος Κερα­τσι­νί­ου-Δρα­πε­τσώ­νας, σε συνερ­γα­σία με δημο­τι­κά σχο­λεία του Δήμου, στέλ­νει την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου, μήνυ­μα για καλύ­τε­ρη ζωή και πιο υγιει­νό περιβάλλον!

Από το πρωΐ της Παρα­σκευ­ής, μικροί και μεγά­λοι ανα­πτύσ­σουν πολύ­μορ­φες δρά­σεις αφιε­ρω­μέ­νες στο περιβάλλον…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων