- Διαφήμιση -

Ξεκίνησε η ανάπλαση της λεωφόρου Ειρήνης στο Νέο Φάληρο από τον Δήμο Πειραιά

Η ανάπλαση της λεωφόρου Ειρήνης είναι προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα πεζοδρόμια και παρεμβάσεις που διευκολύνουν τη διέλευση των ατόμων με αναπηρία

Ξεκί­νη­σε η ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Ειρή­νης στο Νέο Φάλη­ρο από τον Δήμο Πει­ραιά. Πρό­κει­ται για μια σημα­ντι­κή παρέμ­βα­ση που απο­τε­λού­σε χρό­νιο αίτη­μα των κατοί­κων της Γ΄ Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας και έχει ως στό­χο την αστι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ευρύ­τε­ρης περιοχής.

Η ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Ειρή­νης είναι προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 1.700.000 ευρώ και περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, νέα πεζο­δρό­μια και παρεμ­βά­σεις που διευ­κο­λύ­νουν τη διέ­λευ­ση των ατό­μων με ανα­πη­ρία, και­νούρ­για ασφαλ­τι­κά στο οδό­στρω­μα, ανά­πλα­ση πρα­σί­νου, νέο φωτι­σμό led, νέους υπο­γειο­ποι­η­μέ­νους κάδους και πύκνω­ση φρεατίων.

Δηλώσεις Μώραλη

Ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά κ. Γιάν­νης Μώρα­λης, σε δήλω­σή του, ανέ­φε­ρε πως η ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Ειρή­νης είναι ένα από τα πιο σημα­ντι­κά έργα  στην Γ΄ Δημο­τι­κή Κοι­νό­τη­τα, καθώς εκσυγ­χρο­νί­ζε­ται πλή­ρως η περιο­χή, επι­λύ­ε­ται το χρό­νιο πρό­βλη­μα με τα ανι­σό­πε­δα πεζο­δρό­μια, υλο­ποιού­νται παρεμ­βά­σεις πρα­σί­νου και αλλά­ζει προς το καλύ­τε­ρο ένα κεντρι­κό σημείο του Νέου Φαλή­ρου,  επ΄ ωφε­λεία των κατοί­κων, αλλά και των επι­σκε­πτών της πόλης μας.

«Η ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Ειρή­νης ήταν ένα πάγιο αίτη­μα των συν­δη­μο­τών μας στο Νέο Φάλη­ρο και χαί­ρο­μαι που παρά τις όποιες δυσκο­λί­ες και με δεδο­μέ­νο το δύσκο­λο οικο­νο­μι­κό περι­βάλ­λον του Δήμου, κατα­φέ­ρα­με να εκπο­νή­σου­με μια άρτια μελέ­τη και να δημο­πρα­τή­σου­με το έργο.  Σε λίγο και­ρό η λεω­φό­ρος Ειρή­νης, θα είναι πιο σύγ­χρο­νη, λει­τουρ­γι­κή και ασφα­λής», σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Μώρα­λης.  Τέλος, ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά, υπο­γράμ­μι­σε πως πέρα από το στρα­τη­γι­κό πλά­νο για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη της πόλης, έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για τη Δημο­τι­κή Αρχή να υλο­ποιού­νται έργα που συμ­βά­λουν στην ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας ζωής των Πει­ραιω­τών σε κάθε Δημο­τι­κή Κοινότητα.

Ο Πρό­ε­δρος της Γ΄ Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας κ. Χαρά­λα­μπος Λια­κό­σταυ­ρος, σε δήλω­σή του, τόνι­σε ότι χαί­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα που ξεκί­νη­σε το έργο της ανά­πλα­σης της λεω­φό­ρου Ειρή­νης στο Νέο Φάλη­ρο, εκφρά­ζο­ντας τις ευχα­ρι­στί­ες του στον Δήμαρ­χο Πει­ραιά κ. Γιάν­νη Μώρα­λη, καθώς όπως ανέ­φε­ρε, «έχει ιεραρ­χή­σει τα προ­βλή­μα­τα της περιο­χής μας και με έμπρα­κτο τρό­πο τα επιλύει».

Ο κ. Λια­κό­σταυ­ρος ευχα­ρί­στη­σε επί­σης όλους τους νυν και τέως Αντι­δη­μάρ­χους, όπως επί­σης και το προη­γού­με­νο και τωρι­νό Γ’ Κοι­νο­τι­κό Συμ­βού­λιο, καθώς με την προ­σφο­ρά και την επι­μο­νή τους συνε­τέ­λε­σαν στην υλο­ποί­η­ση αυτού του έργου.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων