- Διαφήμιση -

Η Γούβα του Βάβουλα στον Πειραιά

Βόλτα σε μια ακόμη γειτονιά του Πειραιά

Η συνοι­κία αυτή βρί­σκε­ται βόρεια από την λεω­φό­ρο Ομη­ρί­δη Σκυ­λί­τση, που είναι παράλ­λη­λη της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Πει­ραιώς – Φαλή­ρου, δυτι­κά από τη λεω­φό­ρο 34ου Συντάγ­μα­τος ΠΖ, που είναι η απαρ­χή της λεω­φό­ρου Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, (πρώ­ην Βασι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου), νότια από την κάθε­τη (στην προη­γού­με­νη) οδό Ε. Βενι­ζέ­λου και ανα­το­λι­κά με την κάθε­τη σ΄ αυτή οδό Π. Κουντουριώτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων