- Διαφήμιση -

8ος διαγωνισμός Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία από τον Δήμο Πειραιά

Με μεγά­λη επι­τυ­χία και συμ­με­το­χή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, τη Δευ­τέ­ρα 29 Μαΐ­ου 2023 το Pitch Day που απο­τέ­λε­σε την Α’ φάση του 8ου Δια­γω­νι­σμού ΒlueGrowth Piraeus. Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην αίθου­σα του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιώς, με εκπρο­σώ­πους του Δήμου Πει­ραιά, της ακα­δη­μαϊ­κής και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής κοι­νό­τη­τας της πόλης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων